15 mars, 2016

Miljöersättning rimligt för odling av musslor och alger

Miljöersättning för odling av musslor och andra havslevande arter har länge diskuterats.

− Men nu är det dags att få upp frågan på högsta politiska nivå, säger forskaren Susanne Lindegarth, som är en av arrangörerna för den femte Nationella vattenbrukskonferensen.

Miljöersättning för upptagning av närsalter är en viktig fråga när Svenskt vattenbruk samlas den 17-18 mars i Nösund på Orust, som är centrum för den svenska musselodlingen.

Konferensen är mötesplats för fisk- och skaldjursodlare, forskare, politiker, myndigheter och intresseorganisationer i hela Sverige.

− De här sammankomsterna är viktiga för kunskapsutbyte, debatt och samvaro under trevliga former, säger Susanne Lindegarth, koordinator för Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk och forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Blåmusslor, sjöpungar och brunalger bidrar till bättre havsmiljö

Flera centrala frågor för vattenbrukets expansionsmöjligheter kommer att presenteras och debatteras på konferensen, där Näringsdepartementet och riksdagspolitiker från Miljö- och jordbruksutskottet är på plats.

Bland annat ska miljöersättning för odling av så kallade blå fånggrödor som blåmusslor, brunalger och sjöpungar diskuteras.

− De här vattenbruksarterna tar upp kväve och fosfor ur vatten och kan bidra till att begränsa effekterna av övergödning, vilket är viktigt både på västkusten och i Östersjön. Odling av blå fånggrödor kan jämföras med den odling av fånggrödor som görs på land för att minska näringsläckagen från jordbruket.

Miljöfrågor och tillståndsprocesser i fokus

En central fråga är vad som hindrar genomförandet av ett regelverk kring kompensatoriskt kväveupptag med blå fånggrödor i dag. Kan till exempel skatt på fossilt framställd konstgödsel finansiera blå fånggrödor som förnyelsebart alternativt?

− Det är frågor som företagen Marin Biogas AB och Scanfjord Mollösund AB kommer att ställas till politikerna under den paneldebatt som hålls under andra konferensdagen, säger Susanne Lindegarth.

Andra ämnen som kommer att diskuteras är de utdragna tillståndsprocesserna för fiskodling. Likaså hur det kommer sig att de mycket stränga kraven på miljö, djuretik och arbetsförhållanden som finns i Sverige inte återspeglas i hur svenska konsumenter agerar.

− Man kan fråga sig hur det kan vara tillåtet att importera mat som producerats med lägre produktionskrav än vad vi själva kräver, säger Susanne Lindegarth.

Huvudarrangör för den femte Nationella vattenbrukskonferensen är Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk som genomför konferensen i samarbete med Jordbruksverket, Orust kommun, Scanfjord Mollösund AB samt 8 fjordar.

För mer information om programmet se>>

http://havochsamhalle.gu.se/seminarier/nationell-vattenbrukskonferens-2016

 

 

Foto:

Odlade brunalger tar upp näringsämnen och kan användas till mycket – livsmedel, foder, hälsokost och energi. Fotograf: Anette Ungfors

Odlad röding är en spetsprodukt från vattenmagasin i Norrland. Fotograf: Anders Kiessling

Ny semisluten teknik för fiskodling i kombination med musslor provas ut i Mollösund. Fotograf: Anna Norman Haldén