3 oktober, 2016

Fiskefria områden införs för att skydda känsliga miljöer i Skagerrak

Bratten är det största marina skyddade området i Skagerrak. Nu har Sverige, genom Havs- och vattenmyndigheten, HaV, säkerställt att de mest värdefulla områdena i Bratten kommer att skyddas från skadligt fiske.

– Bratten är ett unikt område med höga naturvärden, samtidigt som det är ett av våra mest nyttjade områden för fiske. Därför är vi glada att EU-kommissonen nu har antagit fiskeregleringarna i de mest artrika miljöerna, säger Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald.

Regleringen innebär att det införs ett fiskeförbud i vissa delar av Bratten för att skydda känsliga arter och livsmiljöer. Sammanlagt skyddas drygt 32 000 hektar, vilket motsvarar 27 procent av Brattens totala yta. Förbudet omfattar alla fiskeredskap som används av yrkesfisket, däribland bottentrålning.

Havs- och vattenmyndigheten har på regeringens uppdrag skött förhandlingarna med Danmark och Tyskland som har resulterat i en gemensam rekommendation om åtgärder för att bevara Bratten.

– Förslaget, som ursprungligen kommer från länsstyrelsen i Västra Götaland, om att vidta bevarandeåtgärder riktade till fisket, är unikt då detta är första gången i Sverige som en sådan här process genomförs inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken, säger Malin Wilhelmsson, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

För att kunna kontrollera om de som fiskar håller sig utanför de fiskefria områdena finns ett krav på att samtliga fiskefartyg ska vara utrustade med positioneringssystemet AIS som tydligt anger var fartyget befinner sig.

Bevarandeåtgärderna för Bratten beslutades av EU-kommissionen den 5 september. Europaparlamentet och rådet har möjlighet att invända mot åtgärderna inom två månader. Troligtvis kommer de nya reglerna att börja tillämpas den 1 januari 2017.

Det kommer att finnas mer detaljerad information om regleringen på HaVs webbplats när EU-förordningen har antagits. Även norska fiskare kommer att omfattas av de nya reglerna.

Källa och foto: HaV.

Foto: Maja Kristin Nylander.