9 december, 2016

Stora skillnader mellan EU-länders tolkning av biocidregler

De europeiska länderna gör olika bedömningar av var gränsen ska dras mellan biocidprodukter och biocidbehandlade varor, enligt en ny rapport från Kemikalieinspektionen. Rapporten visar också att många varor som marknadsförs som till exempel ”antibakteriella” saknar information om vilka kemiska ämnen de har behandlats med.

Pressmeddelande:

I rapporten har Kemikalieinspektionen undersökt hur de europeiska länderna drar gränsen mellan biocidprodukter och biocidbehandlade varor. Sju medlemsländer samt Norge och Schweiz svarade på Kemikalieinspektionens fråga om hur de bedömde tio exempel på produkter. För nio av tio de produkterna skilde sig de svarande ländernas bedömningar åt. Bland annat fanns olika åsikter om biocidfunktionen hos en vara var den primära funktionen eller inte, och om en blandning med en biocidfunktion är en biocidprodukt eller inte.

– Gränsdragningen mellan biocidprodukter och biocidbehandlade varor är komplicerad. Att EU-länderna gör olika tolkningar är allvarligt, bland annat eftersom skillnaderna kan innebära stora ekonomiska konsekvenser för företagen. Resultatet visar att det behövs tydligare regler och bättre vägledning på detta område, säger Ulrike Frank, utredare på Kemikalieinspektionen.

Rapporten innehåller också en marknadsundersökning som visar att ett stort antal varor på den europeiska konsumentmarknaden säljs med påståenden om biocidegenskaper. Det handlar bland annat om kläder, köksutrustning, elektronik och badrumsprodukter som i marknadsföringen exempelvis påstås vara ”antibakteriella” eller ”luktfria”. Sedan 2013 finns EU-regler om krav på att ge information om biocidbehandlingen av varor. Kemikalieinspektionen har granskat informationen om 66 varor som såldes i nätbutiker på den europeiska marknaden med påståenden om biocidegenskaper. För mer än fyra av fem varor (82 procent) saknades information om vilka verksamma ämnen som använts för behandlingen. Dessutom saknades i de flesta fall instruktioner om vilka försiktighetsåtgärder som behövs vid användningen för att skydda hälsa och miljö.

– Varor som är behandlade med biocider bör inte användas i onödan eller på fel sätt. För att konsumenter ska ha möjlighet att göra medvetna val måste företagen som producerar och säljer varorna ge den information som ska finnas enligt biocidreglerna, säger Ulrike Frank.

Kemikalieinspektionen har även undersökt hur reglerna om konsumenters rätt till information på begäran följs. Alla som säljer biocidbehandlade varor eller produkter – oavsett om det görs med ett påstående om biocidegenskaper eller inte – är skyldiga att på begäran informera konsumenter inom 45 dagar om vilken biocidbehandling varorna har genomgått. I studien ombads tillverkarna av 45 varor att lämna information om biocidbehandlingen. 64 procent av producenterna svarade på frågan som skickades via mejl, men färre än en tredjedel, 29 procent, gav en beskrivning av biocidbehandlingen vilket krävs enligt lagstiftningen.

– Vår undersökning tyder på att de flesta som tillverkar biocidbehandlade varor inte har den kunskap som behövs för att informera kunderna, eller inte känner till sina skyldigheter att lämna information. För att minska riskerna för hälsa och miljö är det viktigt med ökad kunskap om lagstiftningen, säger Ulrike Frank.

 

Läs rapporten här: http://www.kemi.se/global/pm/2016/pm-6-16-market-survey-on-articles-treated-with-biocides.pdf