21 februari, 2017

Sätt ner foten och stoppa klåfingrigheten!

I båtlivsundersökningar ger båtägare oftast samma svar på frågan om vad som betyder mest i båtlivet. Den senaste undersökningen visar att över 80 % av 800 000 båtägare fortfarande anser att frihet och naturupplevelser är viktigast för ett bra båtliv. De vill själva få bestämma, planera och ta ansvar för sina utmaningar och upplevelser.

Samtidigt finns det olika krafter som vill reglera båtlivets villkor in i minsta detalj. Ibland med en klåfingrighet som inte vilar på saklig grund och knappast tillför båtlivet något.

Ett exempel är toatömningslagen. Transportstyrelsen uppmanar enskilda båtägare att agera kontrollanter och angivare. Ingen myndighet med ansvar för behov och utbyggnad är utsedd och varken polis eller kustbevakning har resurser eller uppdrag att övervaka efterlevnaden samtidigt som brott mot lagen kan ge upp till två års fängelse.

Ett annat exempel är Havs- och vattenmyndighetens regler för tvätt av båtbottentvättar med krav på steg 2 rening med vissa riktvärden. Det saknas evidens om förekommande mätvärden och varken konsekvensbeskrivningar eller miljöpåverkan har redovisats. Spolplattans funktion i övrigt dock ok. Två exempel som knappast präglas av genomtänkta beslut.

Royal Yachting Association (RYA) är Englands motsvarighet till Båtunionens, Seglarförbundets och Kryssarklubbens olika verksamheter i Sverige. RYA vill vara båtlivets röst och har uttalat tre olika principer för sin verksamhet. Först och främst att främja båtlivet, – påverka politiker och myndigheter och – förhindra genomförandet av lagar eller bestämmelser som ger oproportionella effekter, ogynnsam påverkan på båtliv eller sjösäkerhet eller, är ineffektiva eller ogenomförbara (fritt översatt).

Jag tror att SBU måste lägga in en högre växel för att inte bara vara ett rundningsmärke i kampen om våra möjligheter till ett fritt båtliv. Hur väl RYA lever upp till den tredje strecksatsen är okänt, men jag tycker att även SBU borde deklarera en liknade inställning och ta mer plats.

Det finns många frågor som lurar i vassen. Till exempel krav på båtkörkort, tvång att bära flytväst, båtregister, promillelag även för båtar under 10 m eller framförs under 15 knop, sanering av uppställningsplatser, olika momssatser inom turistnäringen, nya bestämmelser för bottenfärger och krav på blästring av båtbottnar mm.

Välj redan idag ut ett par frågor, gör dem till SBU:s frågor och driv dem aktivt mot politiker och media.

Varför inte börja med flytväst och båtkörkort? Tala om vilka regler som måste gälla för vuxna och barn ombord och låt förstå att det även gäller alla våra anslutna medlemmar. Kravet på obligatoriskt båtkörkort grundar sig endast på några få inrapporterade tillbud, som beror på bristande teoretiska kunskaper.

Uppmuntra alla som inte har förarbevis att ta ett sådant. Det ger båtägaren en ökad trygghet som kan berika båtlivet. Redovisa hur många som har förarbevis idag, rapportera hur många som utbildar sig varje år och teckna bra avtal med intresserade studieförbund.

Genom att påvisa ett stort intresse för frivillig utbildning, minskar kanske intresset för ytterligare en lag som också försvårar för yngre ta ett första steg ut på sjön. Två relativt enkla frågor att kommunicera som ger oss uppmärksamhet och legitimitet för vårt främjandearbete.

Jag vet att SBU har god kompetens för alla båtlivsfrågor, icke minst i vårt miljöarbete. Sätt ner foten och aktivera alla goda krafter i klubbar och förbund.