28 mars, 2017

Så fördelas din medlemsavgift

Det här är en krönika tillägnad dig som läsare och båtägare. Men framför allt till dig som är medlem i en av våra 900 båtklubbar.

Ska verkligen jag som medlem ha en egen krönika? Det finns säkert roligare ämnen att behandla. Jo, det är faktiskt du som förser Svenska Båtunionen (SBU) med alla pengar. Pengar som är nödvändiga för hela vår rörelse och dess verksamhet. Då kan det vara på sin plats att också tala om vad du får för dina inskickade pengar.

Båtunionens stadgar säger att det är båtförbund som kan bli medlemmar i SBU, vilket i dagsläget innebär 26 medlemmar. Dessa medlemmar betalar inte en krona i medlemsavgift till SBU. Däremot betalar du, via din klubb, varje år 70 kr som ograverat hamnar i SBU:s kassalåda. De olika förbundens medlemmar är båtklubbar och även där är du med och bidrar med 10–30 kr/år till ditt båtförbund. Sedan återstår medlemsavgiften till din båtklubb och den avgiften är du säkert med och bestämmer om på klubbens årsmöte. Bäst att också påpeka att du som är ansluten till både SBU och Seglarförbundet bara betalar 65 kr per år till SBU.

Vad får du då för dessa 70 kr?

Du är delägare i ett försäkringsbolag, Svenska Sjö, tillsammans med bland andra Kryssarklubbens och Seglarförbundets medlemmar. En del av bolagets vinst kommer delägare och försäkringstagare tillgodo i form av årliga återbäringar. Resten av vinsten återinvesteras i bättre försäkringsvillkor för oss båtägare.

Din klubb omfattas av en heltäckande klubbförsäkring som bland annat innehåller klubbansvar, ansvar vid lyft, rättsskydd, egendom, förmögenhetsbrott m m samt en bra olycksfallsförsäkring för dig, som gäller inom klubbens område och normala vattenområde samt utlysta aktiviteter på annan plats. Allt detta till en kostnad av 4 kr.

Båtliv, som du nu håller i handen och läser ordentligt, kostar 16 kr för sex nummer per år.

Klubben har ett stort ansvar för all administration av båtplatser, vakthållning, fakturering, tilldelning av båtplatser, båtkö m m. För att underlätta det administrativa arbetet för styrelsen tillhandahåller SBU ett administrationsverktyg (BAS) till en kostnad av 9 kr.

Kansliet är navet i SBU:s verksamhet och håller ihop stor del av verksamheten. Kansliet bemannas av en verksamhetschef, en kommunikatör, en ekonomiansvarig och en BAS-ansvarig. De tillsammans stöder oss i klubbar och förbund och företräder även Båtunionen vid kontakter med myndigheter, politiker, miljöorganisationer. Dessutom sköter de deltagande i båtmässor, projekt och informationsarrangemang för båtklubbar. Detta kostar dig 31 kr.

En stor del av SBU:s arbete som handlar om sjösäkerhet, båtmiljö och juridiska spörsmål sker i olika kommittéer, som är bemannade av ideellt arbetande båtklubbsmedlemmar. En viktig verksamhet där du bidrager med tre kr om året.

Även demokratin har sitt pris. Båtriksdag, Unionsråd och Unionsstyrelse med resor och övernattning samt påverkan mot politiker och myndigheter kostar dig 7 kr.

Sammanlagt totalt 70 kr per år. Betrakta oss som en solidarisk rörelse där alla betalar samma avgift oberoende av villkor i övrigt. Låt heller inte klubbens kassör stirra sig blind på en utgiftspost om kanske cirka 30 000 kr för ett medlemskap i SBU. Tala då om för honom att han i stället kan höja medlemsavgiften i klubben med 70 kr om han behöver 30 000 kr till något angeläget projekt i hamnen.