3 april, 2017

Demokrati och val i fokus på Båtriksdagen

Svenska Båtunionen fick en delvis ny styrelse medan ordföranden Bengt Gärde omvaldes för en ny period på två år. Det är de tydligaste resultaten från årets Båtriksdag, som hölls i Östersund 1–2 april.

Bilden: Delar av SBU:s nya styrelse med ordföranden Bengt Gärde i mitten.

En stor riksorganisation som SBU med sina drygt 170 000 medlemmar har mycket verksamhet, inte minst i de 900 anslutna klubbarna runt hela landet. Vad som sker finns väl dokumenterat i både verksamhetsberättelsen, i medlemstidningen Båtliv med en upplaga på 140 000 ex och på sociala medier.

Många hade nog önskat en intensivare debatt om verksamhet och viktiga båtlivsfrågor på Båtriksdagen än vad det verkligen blev. Men formalia måste också hanteras på rätt sätt och detta tog en betydande del av tiden på Båtriksdagen.

Ekonomin för SBU är bra med ett rejält eget kapital och stabila utsikter för de kommande åren. Därför påpekade både revisorerna och ekonomiansvarige att de vill se mer verksamhet genom att kommittéerna använder de pengar som faktiskt finns.

Ett projekt som har varit tydligt och framgångsrikt under 2016 är Kapten Väst, där SBU har delat ut flera hundra flytvästar. Den kampanjen, som har genomförts i samarbete med bland andra P4 Radio Stockholm kommer i år att utökas till fler platser runt om i landet.

Flera val till Unionsstyrelsen (ledningen för SBU) tog lång tid eftersom de skedde med sluten omröstning. Till ordförande för ytterligare en period om två år valdes Bengt Gärde från Lidingö. Styrelsen fick nya medlemmar, men består fortfarande till klar majoritet av män med en kvinna som undantag. Det borde finnas plats för förbättring på den punkten.

En proposition om demokratin inom SBU diskuterades genomgående i de olika utskottsarbetena. Den brännande frågan är främst de olika medlemsförbundens röstetal, vilka grundar sig på hur många betalande medlemmar som är anslutna till respektive förbund, där en del förbund har upp till 45 röster medan andra på grund av färre antal medlemmar också har betydligt färre röster. Propositionen återremitterades och ska utredas av en grupp under ledning av Henrik de Vries från Skånes Båtförbund. De två största förbunden (Saltsjön-Mälarens Båtförbund och Västkustens Båtförbund) kommer att finnas med i gruppen.

En annan proposition, som antogs av Båtriksdagen, kommer att höja tempot i SBU:s arbete. Den innebär en förändring av stadgarna så att Unionen, genom att ha två Båtriksdagar per år, kan besluta om verksamhet, budget och val av styrelse före verksamhetsårets början. Därigenom får man möjlighet att öka farten på projekt och övrig verksamhet redan vid årsskiftet. Unionsrådet i november (”halvårsmötet”) ska dock finnas kvar men bara sammankallas vid behov.

www.batunionen.se