31 augusti, 2017

Akvedukten i Håverud revideras inför jubileum 2018

Akvedukten i Håverud kommer att ses över och revideras under hösten 2017. Orsaken är att kanalbolagets vård- och underhållsplan kräver vissa åtgärder för att säkra de kulturhistoriska värdena för framtiden. Arbetet kommer att utföras under antikvarisk kontroll. Generalentreprenör är Mytec Ytbehandling AB i Varberg.

2013 beslutade Länsstyrelsen i Västra Götalands län att Akvedukten i Håverud skulle byggnadsminnesförklaras. Beslutet grundades på att man ansåg akvedukten och dess näraliggande områden synnerligen märkliga genom sina kulturhistoriska värden och att kanalen i sin helhet var ett riksintresse för kulturminnesvården.

Som en konsekvens av byggnadsminnesförklaringen gjordes därefter en översyn av akvedukten som kom att bli grunden för kanalbolagets vård- och underhållsplan för det skyddsvärda objektet.

I samband med översynen konstaterades att akvedukten i princip är intakt och i det närmaste i originalskick sedan den togs i bruk 1868, men att det fanns behov av bättringsmålning och åtgärder för att täta visst läckage.

– Dalslands kanal är en av landets stora besöksmål. Hundratusentals besökare kommer varje år för att titta på och resa på kanalen. Håverud är den i särklass mest besökta platsen, just på grund av akvedukten, säger Benny Ruus, kanaldirektör vid Dalslands Kanal AB. Eftersom Dalslands kanal fyller 150 år 2018 och därmed jubilerar, fann vi det lämpligt att redan nu åtgärda det som sågs nödvändigt och angeläget.

Arbetet innebär att man bygger en hängställning runt om, klär in och försluter hela akvedukten. Därefter lyfts hela stålrännan ca 70 cm och pallas upp, för att översyns- och reparationsarbete skall vara möjligt att utföras under och vid sidorna. Rännan kommer att svepblästras och bättringsmålas. Därefter skall rännans infästningar mot landsidorna revideras och återställas till ursprungligt skick. Det innebär att man kommer att utföra såväl målnings- som stål-, trä- och stenarbeten i entreprenaden.

Förarbetet inför entreprenaden har pågått under flera månader och tillsammans med antikvariskt tekniskt sakkunniga har kanalbolaget tagit fram en teknisk specifikation som bygger på arbetsmetoder, val av teknik och material som motsvarar de stränga antikvariska krav som ställts på det byggnadsminnesförklarade objektet.

– Att få möjligheten att vara en del av ett sådant här projekt är oerhört spännande och rent av en dröm. De som varit involverade i projektet, entreprenörer, externt sakkunniga – och inte minst kanalbolaget och dess ägare och förvaltare av akvedukten följer processen med stort intresse.

Akvedukten i Håverud konstruerades och byggdes av det legendariska Bergsunds mekaniska i Stockholm och fraktades till Håverud där den fogades samman. Plåtarna sattes ihop på land varefter den tunga rännan halades på plats över forsen. Akvedukten är en fritt hängande bro, där vattnet leds i en 33,5 meter lång plåtränna ovanför forsen. Plåtarna är sammanfogade med 33000 nitar. I princip inga nitar behövts bytas ut sedan den byggdes.

– Av alla de akvedukter som finns i Världen är de allra flesta byggda i sten eller gjutjärn. Akvedukten i Håverud skiljer sig helt åt till sin konstruktion. Det finns ett fåtal liknande objekt i Världen vilket gör akvedukten i Håverud så unik, avslutar Benny Ruus.
Arbetet påbörjas 1 oktober och skall vara avslutat vid årsskiftet 2017/18.