1 april, 2019

Större samhällsnytta med ny Kustbevakningslag

Kustbevakningens uppdrag inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn har samlats i en och samma lag, Kustbevakningslagen, som träder ikraft 1 april. Den största förändringen är att myndigheten nu får utreda fler av de brott med maritim koppling som den redan idag upptäcker. Huvuduppdraget – miljöräddning till sjöss – är oförändrat.

Pressmeddelande:

Den nya lagen innebär ett utökat och mer självständigt ansvar för bekämpning av brott med maritim koppling. Bland annat ges möjlighet att inleda förundersökning i och utreda fler brott typer än tidigare.

– Den här utvecklingen gör att vi används effektivare. Vår kompetens och närvaro till sjöss tas till vara bättre i det uppdrag vi redan har, och samtidigt kan vi ge ett tydligare stöd i vår samverkan med till exempel Polismyndigheten och Tullverket, säger Anders Kjaersgaard, överdirektör på Kustbevakningen.

Kustbevakningen har samma uppdrag som tidigare. Miljöräddningsberedskapen kvarstår som myndighetens huvuduppdrag och dimensionerar KBV:s resurser, både materielen i form av fartyg och flygplan och antalet medarbetare. Beredskapen för miljöräddning kräver närvaro till sjöss och gör att samma resurser används till flera saker samtidigt, i huvudsak räddningstjänst, krisberedskap och sjöövervakning där brottsbekämpning ingår.

– Det ger ett mervärde, till en lägre kostnad än om flera myndigheter skulle behöva bygga upp en närvaro med fartyg och besättningar där vi redan är, säger Anders Kjaersgaard.

I de flesta fall är Kustbevakningen den myndighet som påbörjar en utredning av brott med maritim koppling. Istället för att som hittills lämna över utredningarna till en annan myndighet – med undantag för miljöbrott, sjöfylleri och rattfylleri samt ordningsbot för vissa förseelser i sjötrafik som vi redan idag utreder – kan KBV nu leda och slutföra flera brottsutredningar själva.

Att Kustbevakningen får möjligheten att själv leda och genomföra brottsutredningar för vissa brott, avlastar Polismyndigheten. Men det gör också att ärenden inte tappar i tempo då det blir färre överlämningar mellan handläggare och myndigheter.

Brottstyper där Kustbevakningen får rätt att inleda förundersökning

Lagen innebär att Kustbevakningen får inleda, leda och slutföra förundersökning avseende bott som rör:

  1. Skyddslagstiftning i lagen om sjöfartsskydd, skyddslagen och lagen om skydd för geografisk information
  2. Sjötrafik och sjösäkerhet i lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, lagen om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled, mönstringslagen, sjölagen, lagen om skatt på energi, lagen om vilotid för sjömän, fartygssäkerhetslagen, lagen om transport av farligt gods och barlastvattenlagen
  3. Vattenförorening och miljö i lagen om åtgärder mot förorening från fartyg och miljöbalken i fråga om utsläpp från fritidsfartyg samt i fråga om otillåten hantering av ammunition som innehåller bly
  4. Överträdelser av fiske- och jaktlagstiftning i jaktlagen, fiskelagen, lagen om EU:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och vapenlagen
  5. Fornminnen och vrak i kulturmiljölagen, lagen om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia
  6. Sveriges maritima zoner i lagen om kontinentalsockeln och lagen om Sveriges ekonomiska zon.

Källa: Kustbevakningen. Foto: Valdemar Lindekrantz.