15 oktober, 2019

”Havsmiljöinstitutet har fel om behovet av båtskatt”

I den 158-sidiga rapporten som Havsmiljöinstitutet presenterar 15 oktober konstaterar Svenska Båtunionen (SBU) att Havsmiljöinstitutet kommer med ren osanning gällande nyttan av båtregister och båtskatt.

I avsnittet ”Båtregister och styrmedel för ett mer hållbart båtliv” påstår författarna:

”Eftersom Sverige saknar ett båtregister är fritidsbåtar idag också undantagna från beskattning, till skillnad från många andra länder, samt till skillnad från fritidsfastigheter, bilar, husvagnar med mera i Sverige. Fritidsbåtslivet nyttjar många kommunala och statliga resurser som sophämtning, farledshållning, produktion av sjökort, med mera men bidrar inte med några resurser till dessa verksamheter, till skillnad från till exempel sommarstugegäster och kommersiell sjöfart.”

Alla fritidsbåtshamnar måste enligt Sjöfartsverkets författningssamling (SjöFS 2001:13) ta emot avfall från båtar. En fritidsbåtshamn ska alltså ta emot avfallet från sina medlemmars eller kunders båtar och måste betala för sophämtningen. Det finns även krav på att hamnarna ska kunna ta emot farligt avfall till skillnad mot sommarstugeägaren. I båtklubben betalas sophämtningsavgiften till kommunen på samma sätt som för sommarstugeägaren och som gäst i gästhamnen betalas sophanteringen genom gästhamnsavgiften.

Sjöfartsverket ska enligt sitt uppdrag som statligt verk tillhandahålla farleder för handelssjöfarten och inte för fritidsbåtar. De ska i sitt uppdrag endast ta fritidsbåtslivet i beaktande. Sjöfartsverket märker inte ut farleder eller sjömäter i områden utanför handelssjöfartens intressen.

Stora områden som fritidsbåtar vistas i sjömättes senast på 1800-talet.  Handelssjöfarten betalar avgifter till staten som täcker kostnaderna för att få tillgång till farleder, fyrar med mera. I områden viktiga för lokala båtklubbar och båtförbund har båtlivet i vissa fall bekostat sjömätning med egna medel, helt utan bidrag.

Sjökort tillhandahålls inte gratis för båtägare av staten. Fritidsbåtsägarna betalar för dem i affären och betalar då också moms.

SBU vill också påminna Havsmiljöinstitutet att Allemansrätten även gäller på sjön och att fritidsbåtarna oftast åker på andra ställen än där farlederna går.

Utöver att bemöta Havsmiljöinstitutets felaktiga påståenden vill SBU också påtala att båtlivet sammantaget ger moms- och bränsleskatter på cirka 3,8 miljarder kr till statskassan, varje år.

Båtlivet är inte subventionerat av staten eller kommunerna. Småbåtshamnar och dess anläggningar är bekostade av båtägarna själva genom eget arbete och medlemsavgifter eller via hamnavgifter och arrendekostnader.

SBU tycker det är olyckligt att Havsmiljöinstitutet i en så viktig rapport använder sig av rena falsarier för att försöka att ställa en av Sveriges största folkrörelser mot andra intressen. Vi välkomnar istället en diskussion om hur vi kan hitta lösningar på de problem som rapporten försöker att visa.

Christer Eriksson, ordförande SBU

Peter Karlsson, verksamhetschef SBU