24 april, 2020

Östersjön göder Stockholms vatten

En betydande andel av den övergödande fosforn i Stockholms skärgård kommer nu från öppna Östersjön. Medan reningsverken har förbättrats och gamla synder i sedimenten försvunnit, har de inflödande fosformängderna från Östersjön till skärgården istället ökat.

Pressmeddelande:

Det visar en ny analys av fosforkällor från Svealands kustvattenvårdsförbund i rapporten Svelandskusten 2020. Det här är viktig kunskap för att ha realistiska förväntningar då man genomför åtgärder mot övergödning.

I rapporten redovisas också förbundets omfattande undersökningar av miljötillståndet längs kusten. Extra intressant i år när man genomfört en ny officiell statusklassning enligt vattendirektivet. Även förbundets arbete med att kartlägga och underlätta tömning av toalettavfall för fritidsbåtsägarna i regionen presenteras.

Andra artiklar handlar om Himmerfjärdsverket där en förstudie för rening av läkemedelsrester genomförts. Stockholms stad beskriver en ny anpassad metod av fosforfällning som utförts i Brunnsviken för att minska övergödningen. Håll Sverige Rent berättar om hur de arbetar för att stoppa skräpet i skärgården, och länsstyrelsen i Stockholm presenterar Sveriges största marina naturreservat – Svenska Högarna.

Rapporten ges ut av Svealands kustvattenvårdsförbund, där de flesta viktiga vattenvårdande organisationer i regionen ingår. Undersökningsverksamhet och rapportering leds av marin expertis från Stockholms universitet.

Ladda ner:  https://havet.nu/svealandskusten/?d=3623

Källa: Östersjöcentrum, Stockholms universitet.