17 augusti, 2021

Chockhöjda arrenden för båtklubbar i Stockholm

Kraftigt höjda avgifter väntar båtklubbarna i Stockholm efter en dom i Kammarrätten.

Efter att Stockholms stad chockhöjde båtklubbarnas arrenden för bryggor och varvsområden överklagade Olof Nordin (Västermalms Båtklubb) och Bertil Sjöholm (SMBF) beslutet till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten gav de klagande rätt och upphävde stadens beslut. Motiveringen var att det sätt Stockholms stad räknade ut avgiftsunderlaget på var olagligt – stod i strid med självkostnadsprincipen – och innebar en smygbeskattning av klubbarna och därmed indirekt av kommunmedlemmarna.

Stockholms stad överklagade i sin tur domen till Kammarrätten och hävdade där att självkostnadsprincipen inte skulle gälla gentemot båtklubbarna. Kammarrätten har nu dömt till fördel för Stockholms stad.

Intressant är att domarna i Kammarrätten var oeniga i frågan om självkostnadsprincipen skulle gälla eller inte (om den inte gäller, får en kommun ta ut marknadsmässiga avgifter). Dessutom var domstolen utökad, förutom tre kammarrättsdomare ingick även två kommunjurister. Att de senare skulle hålla med Stockholms stad är kanske inte förvånande.

I nuläget är Kammarrättens dom överklagad till Högsta Förvaltningsdomstolen. Bland annat hävdar de klagande att det varit en jävssituation i Kammarrätten på grund av de kommunanställda juristernas medverkan.

Oavsett hur det går i den juridiska processen finns det några frågor till Stockholms stad som vore intressant att få svar på:

I sin policy för fritidsbåtlivet har Stockholms stad slagit fast att den kommunala verksamheten ska bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Ändå överklagar man en dom som anger just att självkostnadsprincipen ska gälla. Hur går det ihop?

Om Stockholm stad får beräkna arrendena som man vill, innebär det att båtklubbarna står fullt ut för finansieringen av nya bryggor, trots att de blir stadens egendom. Med andra ord: klubbarna lånar ut pengar till staden räntefritt och får ingenting i gengäld. Hur försvarar man det?

Text: Lars Afzelius

Bildtext: Båtklubbarna i Stockholm kan få chockhöjda arrendeavgifter till staden. Bilden är från Båtklubbarnas Dag 2016. Foto: Roland Brinkberg