17 maj, 2022

Nationell förvaltningsplan för storskarv ska revideras

Storskarvens härjningar är tydliga för båtfolket. På flera platser i vår skärgård ser man öar som är helt ödelagda av dessa fåglar. Lukten från en skarvkoloni känns på långt håll…

Regeringen gav 12 maj Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Myndigheterna ska även sammanställa kunskap om storskarvens effekter på fiskbestånden och genomföra predation- och födosöksstudier som ger stöd åt en ekosystembaserad förvaltning.

Situationen för flera kustfiskbestånd är bekymmersam och fiskerinäringen står inför stora utmaningar. En grundförutsättning för fiskerinäringen är att det finns tillgång på långsiktigt fiskbara bestånd. Det behöver därför tas ett helhetsgrepp och alla verktyg som kan möjliggöra en återhämtning av fiskebestånden behöver ses över.

Syftet med revideringen är bland annat att minska allvarlig skada på fiskerinäringen orsakad av storskarv. Storskarvens effekter på fiskbestånd behöver därför kunna inkluderas i en ekosystembaserad förvaltning, med fokus på fiskarter och fiskbestånd som är hotade eller behöver återhämta sig. Förvaltningsplanen ska även, om det bedöms lämpligt och förenligt med EU-rätten, underlätta för fleråriga skyddsjaktsbeslut samt användning av effektivare jakt- och skrämselmetoder som komplement till den jakt som bedrivs med skjutvapen.

Studierna förväntas kunna användas i skarvförvaltningen som ett stöd för fiskeriförvaltningen och för möjligheterna att skydda och minska belastningar på känsliga fiskbestånd eller i fredade områden.

Bildtext: Ö utanför Trosa som har hemsökts av skarvar.