22 maj, 2023

Tillsyn av elanläggningar i småbåtshamnar

Småbåtshamnar är platser där många rör sig under framför allt sommarhalvåret och där elanläggningen kan utsättas för hårt slitage. Det är viktigt att elsäkerheten är hög vid dessa platser och därför kommer Elsäkerhetsverket under 2023 att genomföra ett tillsynsprojekt riktat mot innehavare av småbåtshamnar.

Myndigheten kommer dels fysiskt inspektera hur elsäkerheten ser ut i dessa anläggningar, dels undersöka hur innehavarnas rutiner för fortlöpande kontroll ser ut. Elsäkerhetsverket kommer därför att besöka småbåtshamnar, med tillhörande båtvarv och byggnader för vinterföring av båtar, i hela landet.

Målet är att innehavare av småbåtshamnar ska få en ökad kunskap gällande ansvaret de har som innehavare av en elanläggning. Det i sin tur bidrar till att öka elsäkerheten för alla som vistas där.

  • – Många vistas vid småbåtshamnar, framför allt under sommarhalvåret. Då är det viktigt att dessa anläggningar både är säkra att vistas vid och att använda. Det ska bli intressant att kika närmare på dessa anläggningar och även ta pulsen på innehavarna. Har de koll på de nya föreskrifterna? Tillämpar de dem i sin verksamhet? säger projektledaren och elinspektören Fredrik Sjögren.

Nya krav i nya föreskrifter

I december 2022 trädde nya föreskrifter om fortlöpande kontroll i kraft. De nya föreskrifterna (ELSÄK-FS 2022:3) innebär att innehavare, exempelvis av småbåtshamnar, ansvarar för att fortlöpande kontrollera att elanläggningen och den elektriska utrustningen som ansluts till den, är säker. Regelverket säger också att innehavaren ska ta fram rutiner för den fortlöpande kontrollen – baserade på en riskbedömning. Rutinerna ska också finnas dokumenterade. Kravet på fortlöpande kontroll är inget nytt i sig, däremot är kravet på dokumenterade rutiner nytt.

Tidigare projekt om småbåtshamnar

Under 2012 och 2014 genomfördes liknande tillsynsprojekt kring småbåtshamnar. Vid de fysiska inspektionerna noterades då brister av varierande grad av allvarlighet. Resultatet av tillsynen indikerade också att innehavarna till viss del genomförde kontroller på sina elanläggningar.

Det fanns även några innehavare som hade uttalade rutiner för denna lagstadgade fortlöpande kontroll, vilket är positivt. Dock kunde det på många håll urskiljas en del kunskapsbrister om vad fortlöpande kontroll innebar och vad den skulle omfatta, hur elanläggningarna skulle användas och vad som fick anslutas till de fasta elanläggningarna. Det fanns också tecken på att elinstallationsarbetet ibland inte utförts av ett elinstallationsföretag.

Elsäkerhetsverkets tillsynsverksamhet

Projektet innebär alltså att de som är innehavare av småbåtshamnar kan bli en av de innehavare som Elsäkerhetsverket kommer att göra tillsyn hos. Men vad innebär tillsynen då?

Myndighetens tillsynsverksamhet innebär inte bara kontroller av elanläggningar och att reglerna efterlevs. Den är också förebyggande genom att vi informerar och arbetar med annat stöd.

– Våra tillsynsbesök är utmärkta tillfällen för oss som myndighet att informera om regelverket och skapa medvetenhet kring ansvaret man har som innehavare av en elanläggning. Det är också ett bra tillfälle för innehavaren att ställa frågor till oss för att öka sin egen kunskap och därigenom höja elsäkerheten, säger Fredrik.

Tillsynsverksamheten är i huvudsak framåtblickande. Med det menar vi att våra beslut och förelägganden i samband med tillsyn ska bidra till att de eventuella brister som upptäcks rättas till. Det ska i sin tur leda till säkra anläggningar och produkter. Elsäkerhetsverket har i tillsynen möjlighet att fatta de beslut om förelägganden och förbud som behövs för att säkerställa att innehavare av elanläggningar uppfyller kraven. Du kan läsa mer om detta i vår Handbok för innehavare av elanläggningar.

Information och stöd om kraven på innehavare av elanläggningar

Har du frågor om projektet eller kanske om fortlöpande kontroll? På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du ställa din fråga via ”Frågor och Svar”. Du kan också kontakta telefonsupporten via 010-168 05 11.

 

Bildtext: Elsäkerhetsverket kommer under 2023 att genomföra ett tillsynsprojekt riktat mot innehavare av småbåtshamnar. Bilden är från Hunnebostrand.