25 februari, 2024

49 Mkr ska skydda havs- och vattenmiljöer

Sveriges länsstyrelser får dela på 49 Mkr. Pengarna, som fördelas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer med fokus på Östersjön.

Stödet är en del av regeringens treåriga satsning på akvatiskt områdesskydd. En nyhet är att pengarna ska gå till att skydda miljöer i både söt- och saltvatten. Det handlar om att värna biologisk mångfald, skapa ett nätverk av skyddade områden och göra ekosystemen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar.

– Vi har unika och värdefulla havs- och vattenmiljöer i Sverige som ska bevaras för framtida generationer. Mycket pekar på att skyddade områden klarar klimatförändringar bättre, säger Susanna Lindeman, utredare vid HaV.

Med hjälp av pengarna kan länsstyrelserna identifiera fler skyddsvärda akvatiska miljöer och hjälpa hotade arter. I Östersjölänen ska huvuddelen av bidraget användas till att inrätta nya skyddade områden enligt de regionala planerna för marint områdesskydd.

– Västerhavslänen ska fokusera på att effektivera förvaltningen av skyddade områden, eftersom de redan skyddat stora delar av havet, säger Susanna Lindeman.

– I Östersjön ser det annorlunda ut. Betydligt mindre arealer är skyddade och här behöver länsstyrelserna inrikta arbetet mot fler områden. Det är viktigt att skyddet är funktionellt.

Arbetet i sötvatten ska framför allt inriktas på vattendrag som mynnar ut i Östersjön. På så sätt stärks ekosystemen i Östersjön. Ett annat viktigt fokusområde är att genomföra den nationella strategin för skydd av sjöar och vattendrag med höga natur- och kulturvärden.

Fakta

Många havs- och vattenmiljöer är negativt påverkade av mänskliga aktiviteter och andra miljöfaktorer. Områdesskydd är ett viktigt verktyg i det övergripande arbetet för att nå en god miljöstatus i havs- och vattenmiljön.

Högt läckage från jordbruket, utsläpp från reningsverk, industrier och enskilda avlopp gör att arealen syrefattiga och syrefria bottnar i Östersjön ökar. Överskott av näringsämnena fosfor och kväve i vattnet i Östersjön ger upphov till övergödning och algblomningar.

De grunda kustnära miljöerna i Östersjön är särskilt viktiga för biologisk mångfald, fiske, turism och den blå ekonomin. Verksamheter som utgår från havet, till exempel fiske, sjötransporter, turism, fiskodling, energi och bioteknik, kallas blå ekonomi.

Källa: HaV.

Bildtext: Öreälven är en skogsälv som rinner upp på Stöttingfjället och mynnar i Bottenhavet nedanför Öre by i Nordmalings kommun. Öreälven med samtliga biflöden ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000. Foto: Anna Ek/HaV.