26 april, 2024

TBT ska bort, det räcker inte att bara mäta…

Ett av Svenska Båtunionens (SBU) strategiska (inom fem år?) miljömål är att inom organisationen inventera samtliga båtbottnar avseende förekomsten av tennbaserade båtbottenfärger (TBT) och tillverkade före 1996. Allt i syfte att sedan låta sanera eller möjligen kassera de äldre skrov som innehåller mer TBT än vad gränsvärdet tillåter. Dessa färger förbjöds 1989 och sedan 2008 råder totalförbud för TBT-färg, men olika skrovmätningar visar att det fortfarande finns många fritidsbåtar som har för höga gränsvärden för TBT.

Sedan 2015 har många goda initiativ tagits för att kartlägga förekomsten av bland annat TBT på äldre båtskrov. En anledning då var den nya XRF-mätningsmetoden som tagits i bruk. Stockholm stad hakade på och bjöd under några år på gratis mätning av alla fritidsbåtsskrov inom kommunen. Andra kommuner har senare haft liknande bud och i dag har till exempel Västerås, enligt sin hemsida, ett sådant erbjudande. SBU driver också sedan några år ett XRF-projekt som omfattar utbildning av egna mätförrättare och har nu cirka 170 utbildade båtklubbsfunktionärer från ett 80-tal båtklubbar som hjälper till att mäta skrov. För de som inte har möjlighet att låta XRF-mäta sina båtar finns även alternativet att skicka in skrapprov från skrovet till ett antal analysföretag i landet.

Värmlands och Hjälmarens Båtförbund har tillsammans med respektive länsstyrelse drivit var sitt omfattande saneringsprojekt med både mätningar och saneringar i de egna båtklubbarna. Förutom Båtlivs tidigare information om dessa projekt informerade Hjälmarens båtförbund vid Båtriksdagen i Örebro om sitt projekt som fortfarande pågår för fullt.

Den tuffa utmaningen för båtägare med förhöjda TBT-värden startar när alla mätningar eller skrapprov är klara och båtens framtid ska avgöras. Kasseras eller saneras är frågan? Transportstyrelsen har tydliga anvisningar för vad som krävs för att säkert sanera ett skrov och någon form av support kan underlätta både planering och genomförande om flera båtägare är inblandade.

Göteborgs kommun har nu ålagt Göteborgsregionens Fritidshamnar (Grefab), med sina elva hamnar, 7 000 båtplatser och 4 200 vinteruppläggningsplatser att fasa ut samtliga båtar med förhöjda TBT-värden fram till 1 april 2027. Viss hjälp med mätning av skrov kan erhållas men att erbjuda plats på land för sanering av ”TBT-båtar” erbjuds inte. Anders Söderberg, vd, säger att Grefab är en öppen hamn, har ingen rådighet över båtarna och en felaktig sanering blir ett större problem än att låta färgen sitta kvar. Till synes en omöjlig ekvation för båtägaren, som varken kan ha sin båt i sjön eller på land om mätningen visar på för höga värden.

I Huddinge kommun finns ett liknande föreläggande för en båtklubb om att det inte är tillåtet att ens förtöja vid föreningens brygga om båten inte är biocidfri. Men någonstans måste ju båten tas upp för att kunna saneras.

Liknande problem kan även uppstå i andra båtklubbar, så rådet är tidigt ta kontakt med kommunen och informera om klubbens planerade sanering. Försök även att samordna saneringen med närliggande båtklubbar om dessa har liknande planer och ta även lärdom av Värmlands och Hjälmarens saneringar.

Nu väntar vi bara på SBU strategiska miljömål avseende själva saneringsarbetet.

Glöm inte att så fort sjösättningen är klar lägrar sig ett lugn över nejden. Njut av den då!

Ha en skön sommar efter sjösättning!!