1 mars, 2016

Båtbottenfärger i fokus för Transportstyrelsen

Båtbottenfärger för fritidsbåtar är i centrum för Transportstyrelsen och en av de fyra viktigaste punkterna när myndigheten driver fyra miljöåtgärder i Miljömålsrådet. Miljömålsrådet har presenterat en rad åtgärder som olika myndigheter ska utföra i samverkan. Syftet är att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Miljömålsrådet är instiftat av regeringen och är en plattform för att Sverige ska kunna nå de nationella miljömålen.

Transportstyrelsen är en av 16 statliga myndigheter plus länsstyrelserna i Miljömålsrådet.

– Transporter har en stor påverkan på miljön och genom dessa åtgärder kan vi på Transportstyrelsen tillsammans med andra myndigheter ta steg framåt för att Sverige ska kunna nå de miljömål som riksdagen beslutat om, säger Maria Ågren, generaldirektör på Transportstyrelsen.

 

Transportstyrelsen ska vara drivande för fyra åtgärder:

Tillsammans med Trafikverket ska Transportstyrelsen arbeta för att påskynda en ersättning av högbullrande bromsblock av gjutjärn på godsvagnar inom järnvägen till förmån för mer moderna och lågbullrande. I uppdraget ingår även att föreslå lämpliga styrmedel som kan vara allt från förbud till avgift eller bidragssystem. Förstudien ska vara klar 1 oktober 2016.

Tillsammans med Energimyndigheten ska Transportstyrelsen undersöka möjligheten för myndigheter att delta i Fly Green Fund för att minska klimatpåverkan från sina flygresor. Fly Green Fund är en stiftelse som bygger på att anslutna företag och organisationer köper biobränsle. Syftet är att få upp efterfrågan och volymen på biobränsle för flyget. Tidplanen för att genomföra detta är under 2016.

Tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och länsstyrelserna ska Transportstyrelsen ta fram riktlinjer, rekommendationer eller föreskrifter om användandet av båtbottenfärger för fritidsbåtar. Båtbottenfärger används för att minska risken för påväxt på båtbottnar vilket kan vara ett problem då påväxten ökar båtens motstånd i vattnet och orsakar större bränsleförbrukning och större avgasutsläpp. Målet är att minska användandet av giftig och otillåten båtbottenfärg. Projektet löper under tre år och avslutas 2018.

Tillsammans med Trafikverket, Tillväxtverket och VTI ska Transportstyrelsen genomföra ett forskningsprojekt där man ska undersöka hur en regel bör utformas för att ge största möjliga effekt. Syftet är att kunna ta fram styrmedel för transportsektorn som bidrar till att nå de transportpolitiska målen, inklusive miljömålen. Projektet ska genomföras under 2016.

Transportstyrelsen är även med i samarbeten där andra myndigheter driver frågan. Det handlar då om att utveckla en vägledning om terrängkörning, minska andelen dubbade däck och ta fram en strategisk plan för en fossilfri transportsektor.