17 mars, 2016

Tillstånd till havsbaserad vindkraftpark utanför Falkenberg

Högsta domstolen har beslutat att inte pröva överklaganden av Mark- och miljööverdomstolens avgörande i målet om Kattegatt Offshore. Domen ger vindkraftbolaget Favonius AB, som ägs av Agrivind AB, tillstånd att uppföra 50 vindkraftverk i ett havsområde utanför Falkenberg. – Vi gläds åt att den utdragna miljöprövningen nu är slutligt avgjord till vår klients fördel, säger Hannele Engdahl, advokat på Wistrand Advokatbyrå, som företrätt Favonius i målet.

Miljöprövningen av en havsbaserad vindkraftpark i Kattegatt inleddes redan våren 2006 då Favonius ansökte om tillstånd till det s.k. Skottarevsprojektet bestående av 30 vindkraftverk i havet utanför Falkenbergs kommun. Mark- och miljödomstolen meddelade tillstånd till verksamheten i december 2007. Tillståndet upphävdes sedermera av Mark- och miljööverdomstolen (dåvarande Miljööverdomstolen) som menade att bolagets utredning av alternativa lokaliseringar för verksamheten inte var tillräckligt omfattande.

Långtgående utredning av verksamhetens omgivningspåverkan
Under den förnyade prövningen i Mark- och miljööverdomstolen hösten 2015 lades särskild fokus på frågan hur vindkraftverken kan anläggas så att torsk- och tumlarbeståndet i Kattegatt inte påverkas.

– Favonius har med hjälp av framstående expertis på området tagit fram omfattande utredningar som visar att verksamheten är förenlig med förekommande marina skyddsintressen. Vi noterar med tillfredställelse att Högsta domstolen beslutat att inte överpröva Mark- och miljööverdomstolens bedömning att verksamheten är tillåtlig, säger Hannele Engdahl.

Tillståndet till verksamheten omfattar upp till 50 vindkraftverk med totalhöjden 190 meter i ett havsområde ca 8 km utanför Falkenberg.

Wistrands team har bestått av advokaterna Rudolf Laurin (ansvarig delägare) och Hannele Engdahl, båda verksamma vid Wistrands kontor i Göteborg.