22 mars, 2016

Fler sjöräddningsfall under 2015

Antalet sjöräddningsfall ökade under 2015 jämfört med föregående år, från 885 insatser till 936. Allra mest ökar fallen där kanoter, kajaker och segelbrädor är inblandade.

sjöräddningsövning

Av de totalt 936 sjöräddningsinsatserna under fjolåret rörde 683 fall fritidsbåtar, att jämföra med 616 fall under året innan. Av de 683 fallen handlade 63 om insatser där små farkoster som kanoter, kajaker, jollar eller segelbrädor var inblandade. Det är en kraftig ökning från föregående år, då motsvarande antal insatser var åtta.

– Antalet larm från fritidsbåtar ökar alltid i samband med väderomslag. Är man ute med mindre farkoster, som kajak eller jolle, är man extra utsatt om vädret plötsligt slår om, säger Annika Vestergård, chef för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral.

111 av årets insatser rörde handelssjöfarten. Av dem var 100 medicinska evakueringar av sjuka eller skadade passagerare eller besättningsmedlemmar. De övriga elva fallen handlade om enstaka fall av maskin- eller propellerhaverier, läckage eller man-över-bordsituationer.

Sjöräddningssällskapet fortsätter att spela en viktig roll som resurs för arbetet med att undsätta nödställda. I knappt 70 procent av insatserna där enheter larmats ut medverkar Sjöräddningssällskapet. Enheter från Sjöfartsverket skickades ut i 29 procent av fallen, Kustbevakningen deltog i 22 procent och enheter från kommuner och landsting deltog i 10 procent av insatserna.

Foto: Fredrik Schlyter.