26 mars, 2016

5,6 Mkr till förbättringar av Västerbottens kustmiljöer

– Vi är väldigt glada över att få pengar till åtgärdsarbete längs kusten. I Västerbotten har vi lång erfarenhet av att restaurera och återställa vattendrag. Nu vill vi även bli bättre på att restaurera och återställa skador i den marina miljön, säger Johnny Berglund,marinbiolog på Länsstyrelsen Västerbotten.

Pengarna kommer från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö” som delas ut av Havs- och vattenmyndigheten. Västerbotten får en bra utdelning ur potten för särskilda åtgärdsprojekt till det fyraåriga projektet ”Miljöförbättrande åtgärder för kustmiljöerna i Västerbotten”.

Syftet med projektet är att stärka bestånden av kustlevande fisk i Bottniska viken genom att förbättra tillgången på lek- och uppväxtområden i Västerbotten. Projektet ska även ta fram en åtgärdsplan för fortsatt restaurering av grunda havsmiljöer.

Flertalet insatser i Skellefteå kommun
– Majoriteten av åtgärderna kommer att göras i Skellefteå kommun. De har varit aktiva med att kartlägga fiskvandring i kustmiljöer och kustmynnande vattendrag. Nu när vi får pengar kommer vi att börja med att förbättra problemen som de upptäckt, säger Johnny Berglund.

Arbeten med att åtgärda flera vandringshinder och återställa någon söndermuddrad havsvik ska genomföras av Skellefteå kommun.

Robertsfors kommun kommer att få pengar för att kartlägga fiskvandring och behov av åtgärder i små kustmynnande vattendrag.