23 maj, 2016

Ny modell för utvärdering av miljöprojekt

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har genom uppdrag tagit fram en ny metod för att utvärdera miljöprojekt.

bxem1lzq7nektvmlzwoq
– Varje år satsas mycket pengar på insatser för att förbättra, bevara och skydda våra hav, sjöar och vattendrag. Det är viktigt att veta att vi använder pengarna rätt och där de gör mest nytta för miljön, säger Thomas Johansson på HaV.

Därför gav HaV i uppdrag att utvärdera ett antal projekt. Samtidigt har en modell tagits fram, som kan användas vid utvärdering av fler projekt. Modellen tar hänsyn till både ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer.

– Syftet är kunna bedöma olika projekts hållbarhet och nytta, säger Thomas Johansson, chef för enheten för havsplanering och maritima frågor på HaV.

Mindre projekt når lika högt på skalan som stora

I arbetet ingick att med hjälp av modellen göra en utvärdering av fem stora projekt som finansierats genom havsmiljöanslaget och tre mindre projekt som fått bidraget LOVA, anslag för lokal vattenvård.

Utvärderingen visar bland annat att projekten Greppa Fosforn och Tulltorpsån har hög hållbarhet enligt modellen. Den visar även att de mindre projekten (LOVA), vars budget endast var 5 till 10 procent av de större, når upp till liknande hållbarhetsindex.

Den visar också att HaV behöver ställa högre krav på både ansökningar inför, och rapportering av genomförda projekt.

– Vi hoppas att utvärderingen kommer att ge mer kunskap och stöd för fortsatt åtgärdsarbete, säger Marie Hallberg på HaV.

Modellen och utvärderingen är gjord av konsultbyråerna DHI och Enveco på uppdrag av HaV.

Läs rapporterna på HaV:s hemsida: www.havochvatten.se/publikationer

Fakta De fem stora

Inom ramen för Havs- och vattenmiljöanslaget (tidigare Havsmiljöanslaget) genomfördes en större satsning gällande jordbruk och åtgärder mot övergödning. Satsningen fick namnet de ”5 stora” och omfattade

Svärtaån
Söderköpingsån
Tommarpsån/ Tullstorpsån
Greppa fosforn
Slätbaken

Källa: HaV.

Bilden: Modellen tar hänsyn till både ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Foto: Ola Jennersten / Naturfotograferna / IBL Bildbyrå.