27 september, 2016

Nya enklare regler för svenska fartyg föreslås

Transportstyrelsen har skickat ut förslag på nya regler för svenska fartyg som används yrkesmässigt och inte omfattas av internationella regler. Reglerna omfattar över 6 000 fartyg över hela landet. De ersätter föråldrade, detaljstyrande regler och beskriver vilka funktioner som ska finnas för att fartyget ska vara säkert för både människor och miljö.

karta_fartyg

Dagens regler för svenska fartyg som används yrkesmässigt och inte omfattas av internationella regler är ålderdomliga, komplexa och delvis ofullständiga. Det har fram till nu inneburit resurskrävande arbete, såväl för fartygsägare och redare som för Transportstyrelsen som ska kontrollera fartygen. I vissa fall har det varit nästintill omöjligt att följa reglerna. Därför satte Transportstyrelsen 2013 igång ett omfattande arbete för att modernisera de nationella reglerna och göra tillsynen mer flexibel. Nu har de nya föreskrifterna gått ut på remiss.

 

Drygt 6 000 fartyg berörs

Förslaget på nya föreskrifter berör cirka 6 000 fartyg som är 5 meter eller längre och används för olika typer av yrkesverksamhet. Det kan röra sig om fartyg som används för att transportera passagerare i skärgårdstrafik, fiskefartyg, räddningsfartyg, pråmar, bogser- och bärgningsfartyg och så kallade arbetsfartyg, som används av ett företag för att transportera personer och gods.

Dessutom berör förslaget cirka 75 fritidsfartyg som är 24 meter eller längre och fartyg som ägs eller brukas av staten.

 

Funktionsbaserade regler istället för detaljregler

De nya reglerna är funktionsbaserade istället för, som tidigare, detaljregler. Det gör det möjligt för fartygsägare och redare att uppfylla kraven på säkerhet på olika sätt. Dessutom är de funktionsbaserade reglerna teknikneutrala. Det innebär att samma regler kan användas för olika typer av fartyg.

– Reglerna behöver inte ändras vartefter tekniken i fartygen utvecklas. På så sätt underlättar de funktionsbaserade reglerna också teknikutvecklingen, säger Daniel Hellström på Transportstyrelsens sjö- och luftfartsavdelning.

 

De funktionsbaserade reglerna kompletteras med allmänna råd och vägledningar, som ger fartygsägarna hjälp att tolka reglerna.

 

Egenkontroll införs

En stor del av de fartyg som berörs av reglerna omfattas inte idag av någon regelbunden tillsyn från Transportstyrelsen. Förslaget innebär att även dessa fartyg nu blir föremål för tillsyn, men att den kommer att baseras på kontroller som redaren självt utför, så kallad egenkontroll. Fartygsägaren kommer en gång om året att avrapportera egenkontrollen i en e-tjänst på Transportstyrelsens webbplats. Beroende på vilka risker som finns i verksamheten kommer även fartygen att kontrolleras av Transportstyrelsen. Det innebär exempelvis att ett fartyg som transporterar passagerare i större utsträckning kommer att kontrolleras än ett fartyg som endast transporterar gods.

 

 

Föreskrifterna har nu skickats ut på remiss. Senast 21 oktober vill Transportstyrelsen ha in svar från alla som har synpunkter på de nya reglerna.

Målsättningen är att nya föreskrifter och ett nytt tillsynssystem ska finnas på plats den 1 mars 2017, men förändringen sker därefter under flera år. Fartygsägarna kommer att bli informerade i god tid innan de nya reglerna börjar gälla.

Fartyg som har fart- eller passagerarcertifikat kommer enligt förslaget att beröras av de nya reglerna från och med den 1 januari 2018.

Fartyg som inte har krav på certifikat kommer enligt förslaget att beröras av de nya reglerna från och med den 1 januari 2019.

 

Fakta: Funktionsbaserade regler, vad är det?

Funktionsbaserade regler talar om vad som ska uppnås, inte i detalj hur det ska uppnås. Ett exempel på en funktionsbaserad regel kan vara att ett fartyg ska medföra läkemedel och medicinsk utrustning i den om­fattning som är nödvändig med hänsyn till antalet ombordvarande, fartygets verksamhet och tiden till en anlöpbar hamn. I detalj vilka läkemedel och vilken utrustning som behöver medföras är alltså upp till fartygsägaren att avgöra.

 

Ta del av remissen på Transportstyrelsens webbplats: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/remiss-av-forslag-till-foreskrifter-och-allmanna-rad-for-fartyg-i-nationell-sjofart/