28 november, 2016

Projekt Malmporten prövas vid Mark- och miljödomstolen

Måndagen 28 november inleds huvudförhandling för Sjöfartsverket i projekt Malmporten vid Mark- och miljödomstolen i Luleå. Målet gäller tillstånd till fördjupning och breddning av farlederna in till Luleå Hamn. Ett klartecken skulle innebära det första steget mot förverkligandet av ett av Sveriges största infrastrukturprojekt för sjöfarten under senare år.

Malmtransporterna från norra Sverige och Finland närmar sig kapacitetstaket. Malmbanan till Narvik är mycket hårt belastad och Luleå hamn måste få större kapacitet för att ge näringen rimliga konkurrensvillkor för transporter. Från Sjöfartsverkets sida bedömer man att muddringsprojektet Malmporten kan leda till sänkta fraktpriser med upp till 40 procent liksom en stor miljövinst i sammanhanget.

En följd av satsningen är att hamnen sommartid kan ta emot fartyg som kan lasta upp till 160 000 ton jämfört med dagens 55 000 ton. Isfri tid kan hamnen trafikeras med de största fartygen som kan gå in i Östersjön med djupgående på 15 meter.

Luleå Hamn har valts ut som strategiskt prioriterad hamn av EU och Malmporten kommer att få ekonomiskt stöd därifrån. Projektet in sin helhet är kostnadsberäknat till cirka 3 miljarder kr.

Om inga komplikationer uppstår till följd av den juridiska prövningen, kan arbetena preliminärt inledas 2018–2019 och byggtiden beräknas till cirka fyra år.

– Det här är en investering som skapar förutsättningar för mer ekonomiska och miljövänliga transporter, säger Tage Edvardsson, projektledare för Malmporten vid Sjöfartsverket.

Satsningen väntas leda till nyinvesteringar och ökad konkurrensförmåga.

– Projektet innebär att investering på upp emot 150 Mkr krävs i en större bogserbåt för det största tonnaget. Kanske ytterligare en något mindre behövs, säger Mikael Rönnbäck, samordnande befälhavare för bogserbåtarna i Luleå Hamn.

Platschef Nils Edberg vid SSAB, Luleå, berättar att företagets konkurrenter ofta är belägna vid hamnar som kan ta in större fartyg och en följd blir lägre transportkostnader.

– För större delen av det gods vi i dag transporter via Luleå Hamn finns inget alternativ till sjötransport, förklarar Nils Edberg.

Birgitta Ahlqvist, ordförande i Luleå Hamn betonar att bra infrastruktur skapar möjligheter för nya företag att etablera sig i området. Befintliga företag får tillgång till bättre, billigare och miljövänligare transportlösningar som ger ökad konkurrenskraft.

Niklas Nordström (S) kommunstyrelsens vice ordförande, understryker att Malmporten är en förutsättning för att LKAB ska kunna öka sin produktion och växa exportmässigt.

– Satsningen är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt norra Sverige året runt. Vi måste säkra industrins och sjöfartens utveckling i en tuff global konkurrens. På sikt kommer Malmporten att öppna nya exportmöjligheter för norra Sverige och Finland, säger Niklas Nordström.

Förverkligandet av projektet förutsätter beslut om finansiering i den nationella planen för infrastrukturen i Sverige.