15 mars, 2017

Senaste nytt i momsfrågan för båtklubbar – inget klart besked

Momsfrågan om bryggplatser för båtar i båtklubbar har tagit en ny vändning. Detta sedan Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked. I en dom ger domstolen besked att frågan handlar om två saker: utarrendering av mark respektive upplåtelse av lokaler och andra platser.

Dagens besked är inte helt enkelt att förstå för en utomstående. Men klart är att domen inte säger någonting om det är skattskyldighet för bryggplatser eller inte.

– Högsta Förvaltningsdomstolen har gjort rätt i någon mening. Av klagoskriften till HFD framgår att Stockholms stad yrkar att tillhandahållandet ska delas upp i två delar. HFD har lämnat bifall till yrkandet, säger Kristian Ehrling, jurist och styrelseledamot i Svenska Båtunionen.

– Som framgår av HFD:s avgörande är domstolen av annan uppfattning än Skatterättsnämnden i fråga om att upplåtelsen är att betrakta som ett eller flera tillhandahållanden. Fråga om upplåtelsen omfattas av undantaget från skatteplikt avseende mervärdeskatt har inte varit föremål för HFD:s prövning.

Domen säger, enligt Kristian Ehrling, inte något till nytta för båtlivet om eventuell skatteplikt avseende arrendeupplåtelser.

– Min uppfattning är att det inte kan dras några slutsatser i detta avseende och att det därför vore fel att uttala sig om HFD:s avgörande. Det enda som fastställts är att upplåtelse av mark- och vattenarrende inte är ett, utan flera, tillhandahållanden. Vart och ett kan i sig vara skattepliktigt.

– Frågan kvarstår om upplåtelse av mark- och/eller vattenområden för båtklubbsverksamhet utgör skattepliktig omsättning. Den frågan har vi inte fått svar på eftersom den inte har prövats av HFD.

Lars-Åke Redéen

 

Bild från Albano Båtklubb i Stockholm.