4 april, 2017

Första steget mot det marina naturreservatet Skånska Kattegatt

Länsstyrelsen bjuder in kommuner, fiskeorganisationer, ideella organisationer och andra parter till ett tidigt samråd om att bilda ett nytt marint naturreservat utanför Bjärehalvön och Kullaberg. Naturreservatet föreslås heta ”Skånska Kattegatt”.

– Natura 2000-området Nordvästra Skånes havsområde var ett stort steg för skyddet av marina arter och miljöer i området. Med naturreservatet Skånska Kattegatt vill Länsstyrelsen ta ytterligare ett steg för att stärka skyddet i sydöstra Kattegatt, säger miljödirektör Annelie Johansson.

Bakgrund
Sedan 2009 finns ett fiskefritt område i södra Kattegatt. Länsstyrelsen har i flera skrivelser till regeringen varit tydlig med att det fiskefria området bör bevaras, utvärderingar visar att fiskestoppet haft flera positiva effekter.

Avgränsning av området

Förslaget till naturreservat omfattar de delar av det fiskefria området som ligger på skånskt vatten men också ett område strax öster om det fiskefria området och trålgränsen. Området har höga naturvärden och är viktigt för den biologiska mångfalden. Inventering av bottnar visar att det i området finns gott om sjöpennor (en typ av koralldjur) samt andra bottengrävande djur som musslor och havskräftor. Här finns även en av de svenska populationerna av tumlare.

ProcessenVanligtvis sker inget skriftligt ”tidigt samråd” under en reservatsbildningsprocess. I detta fall har Länsstyrelsen valt att gå ut brett med skriftlig information och inbjuda till samråd i ett tidigt skede. Parallellt arbetar Länsstyrelsen med att ta fram förslag till beslut för Skånska Kattegatt. Uppgifter som kommer in under samrådet kommer att användas som underlag till den kommande formella remissen. Först efter remissrundan kan beslut om bildande fattas.

Bilden: Piprensare, en sorts koralldjur, på botten av det tilltänkta naturreservatet.