20 juni, 2017

135 fritidsbåtar k-märkta av Sjöhistoriska museet

Äldre fritidsbåtar ett flytande kulturarv som syns längs kust och stränder i hela landet under sommaren. Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer, har k-märkt ytterligare elva båtar. Bland de kulturhistoriskt värdefulla båtarna finns 101-åriga Vift på Ekerö. Och med hemmahamnar i Dalarna finns Christina från 1920 och Siv, byggd i Tellberg 1931. Sedan 2009 har 135 båtar blivit k-märkta.

Pressmeddelande:

Under folkhemmets 1900-tal ökade antalet fritidsbåtar i Sverige snabbt. Idag är det ett av världens båttätaste länder. Båtlivet har blivit en del av den moderna historien och de äldre fritidsbåtarna en viktig del av kulturarvet. Ett kulturarv som ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling.

– Den stora blandningen av båttyper är tydlig den här gången. Här finns å ena sidan exklusiva salongsmotorbåtar från 1910 och -20-talen, samtidigt som långedragsjullen från tidigt 1960-tal berättar om ett mycket bredare seglarintresse, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet.

Till de k-märkta segelbåtarna hör den eleganta kustkryssaren Ballerina ritad av Olle Enderlein. Här finns även segelbåten Wonitopa, som har goda kappseglingsegenskaper och som varit Vättern trogen i 50 år.

– Syftet med k-märkningen är att ge uppmärksamhet och uppskattning gentemot de människor som satsar både tid och pengar på att vårda och använda äldre fritidsbåtar, säger Fredrik Blomqvist.

Sjöhistoriska museet har omfattande samlingar av originalbåtar, ritningar, fotografier och andra föremål kopplade till båtlivshistorien. Men en stor del av kulturarvet är privatägt. Det vårdas och hålls flytande av ideella krafter. För att öka medvetenheten kring bevarande av äldre båtar införde Sjöhistoriska, som är en del av Statens maritima museer, k-märkning 2009. Det är en kulturhistorisk värdering som bygger på en ömsesidig frivillighet från museets och ägarens sida.

På samma sätt som k-märkta fartyg under vissa betingelser fått reducerade hamnavgifter är förhoppningen att k-märkta fritidsbåtar kan ges förmåner av till exempel båtklubbar, varv, hamnar, kanaler och därigenom bidra både till att synliggöra ett viktigt och vackert kulturarv och till att underlätta brukande och bevarande.

 

Fakta om de elva båtar som nu k-märks:

Kustkryssaren Ballerina
Segelbåten Ballerina från 1952 är en elegant och väl underhållen fritidsbåt i Stockholms vatten. Båten som konstruktören Olle Enderlein lät bygga åt sig själv är ett fint exempel både på hans konstruktioner och Bragevarvets byggen. Till det intressanta dokumentationsmaterialet hör de artiklar som beskrev Ballerinas seglingsegenskaper och framgång i kappseglingar. De ändringar som gjorts under båtens historia kan betraktas som årsringar – även om båtens karaktär är densamma som då den först seglade under det tidiga 1950-talets somrar. Ju mer som blir känt av båtens ägarlängd desto större kommer dess kulturhistoriska värde att bli. Den nuvarande ägaren har reparerat och underhållit båten på ett förtjänstfullt sätt.
Typ: Segelbåt, Kustkryssare
Konstruktör: Olle Enderlein
Byggd: 1952 på Bragevarvet, Norrköping
Material & mått: Mahogny, längd 10,30 m, bredd 2,40 m
Rigg: Masttopprigg
Motor: Lombardini 18 hk från 2017
Ägare: Charlotte Hertzberg, Farsta, Stockholms län

 

Motorbåten Bibie
Denna motorbåt av Anders Boghammars konstruktion är byggd på Gustafson & Andersons varv på Lidingö 1935. Bibie är byggd under den tid då fritidsbåtar fortfarande var något som bara de bättre bemedlade hade råd att skaffa sig. Dock tänkte sig konstruktören att ”Lilla Bogbåten” skulle seriebyggas, vilket förebådade de massproducerade båtarna. Den nuvarande ägaren är noggrann både vad gäller reparationer och underhåll. Det är tydligt att ägaren även har stor medvetenhet både om ursprungliga material och metoder, något som bådar gott för framtiden för båten. Bibie är idag i gott skick vilket bland annat kunde ses när den var utställd på båtmässan Allt för sjön 2017.

Typ: Motorbåt, Lilla Bogbåten
Konstruktör: Anders Boghammar
Byggd: 1935 på Gustafsson & Anderssons varv på Lidingö
Material & mått: Mahogny, längd 7.0 m, bredd 1,8 m
Motor: Albin 04 från 1985, ursprungligen en ”Bogmarin på 26 hk, sedan en Albin 041
Ägare: Kristoffer Bång, tel 070-892 35 75, Stockholms stad och län

 

Salongsmotorbåten Christina
Trots att den är byggd i Tyskland 1920 har denna eleganta båt hela sin historia i Sverige. Salongsmotorbåten Christina berättar om en tid då fritidsbåtar var exklusiva och tillhörde samhällets övre skikt. Tack vare dokumentationsmaterialet från byggnadsvarvet Fr. Lürssen i Aumund Vegesack, Tyskland, får man en detaljerad bild av både materialval och kvalitet. Kopplingen till Tyskland kan även ses i det faktum att beställare var den tyske konsuln A. Busch i Norrköping. Den nuvarande ägaren har under många år genomfört en omfattande, noggrann och kulturhistoriskt medveten renovering av båten – vilket innebär att Christina idag är i ett mycket gott skick. Tack vare äldre fotografier kan man även konstatera att båten i stort sett ser likadan ut som vid leveransen på tidigt 1920-tal.

Typ: Motorbåt, Salongsbåt
Konstruktör: Fr. Lürssen
Byggd: 1920 på Fr. Lürssens Yacht & Bootswerft, Aumund Vegesack bei Bremen, Tyskland
Material & mått: Ek & mahogny, längd 11,5 m, bredd 2;5 m
Motor: Crusader V-8 350 hk, originalmotorn var en Daimler-Benzol, 4 cyl, typ LS944
Tidigare namn: Möwe, Lathifa
Ägare: Bengt Larsson, Rättvik, Dalarna

 

Långedragsjullen Ella-Stina
Segelbåten Ella-Stina är en långedragsjulle av typen J10 som det byggts ganska många av. Just detta exemplar är byggt 1962 och har nummer 529. Den som stod för ritningen var Hjalmar Olsson och varvet, som byggde många av dessa båtar, var Skåléns båtbyggeri i Säffle. Till sin karaktär var långedragsjullen en ungdomsbåt lämplig för kappsegling. Underhållet av Ella-Stina tycks genom åren skötts så bra att den aldrig helt behövt renskrapas, och båten är därför idag är i ett mycket gott originalskick. Tack vare den historik som bifogats ansökan kan dess öden följas mellan olika platser både på Västkusten och i sjöar som Anten och Vänern. Idag finns den åter i Göteborg – som då den var ny. Nuvarande ägaren är föredömligt medveten om både båtens historia samt om teknik och materialval som lämpar sig för en båt av detta slag.

Typ: Segelbåt, Långedragsjulle (J 10)
Konstruktör: Hjalmar Olsson
Byggd: 1962 på Skåléns båtbyggeri, Säffle
Material & mått: Mahogny & oregon pine, längd 4,95 m, bredd 1,90 m
Rigg: Bermuda med segelytan 10 kvadratmeter
Motor: Honda utombordare 2,3 hk efter 2009
Tidigare namn: Snuttan, Delicious
Ägare: Olle Huldén, Göteborg, Västra Götaland

 

Snipan Gudrun
Liknande båtar som Gudrun byggdes för Lotsverkets räkning på Arkösunds varv, men den aktuella båten har alltid använts som fritidsbåt. Den välkände Einar Runius stod för ritningarna och bygget stod färdigt 1923. Båten har en intressant historia kopplad till Torsten Kreuger och hans sommarhus både i Stockholms skärgård och utanför Onsala i norra Halland. Tack vare en komplett ägarlängd kan båtens historia följas genom åren. Snipan Gudrun har genom sina ägare underhållits på ett förtjänstfullt sätt, där särskilt den senaste restaureringen innebär att båten idag är i ett mycket gott skick. Nuvarande ägare är väl medveten om båtens historia och karaktär vilket borgar för att den brukas och bevaras ansvarsfullt.

Typ: Snipa med segel och motor
Konstruktör: Einar Runius
Byggd: 1923 på Arkösunds varv
Material & mått: Ek, längd 6,80 m, bredd 2,20 m
Rigg: Sprisegel
Motor: Albin O2 (13 hk) från 1955, ursprungligen en Penta (5 hk)
Ägare: Jan Hammarström, Göteborg, Västra Götaland

 

Motorbåten Relda
Motorbåten Relda som ritades av Gideon Forslund och byggdes vid hans varv i Stockholm 1938, är ett exempel på de så kallade Ess-båtarna. Nuvarande ägare har genomfört den restaurering som tidigare ägare bara planerat för. Tack vare detta har båten återfått det utseende den hade vid den första sjösättningen. De äldre fotografier, som bifogats ansökan, gör att båtens utseende kan följas genom åren. Reldas kulturhistoriska värde kommer att öka ju mer som blir känt av dess ägarlängd på 1950- och 60-talen. Statens maritima museer bedömer sammantaget att fritidsbåten Relda är kulturhistoriskt värdefull. Båten är idag även i ett mycket i gott skick.

Typ: Motorbåt, Ess-båt
Konstruktör: Gideon Forslund
Byggd: 1938 på Forslunds varv, Marieberg, Stockholm
Material & mått: Hondurasmahogny, längd 6,75 m, bredd 2,15 m
Motor: Ford sidventils V8 (59 A) 85 hk från 1938
Ägare: Tom Olsson, Stockholms stad

 

Passbåten Siv
Den särpräglade motorbåten Siv, som både genom skrovform och överbyggnad ger en känsla av fart, är konstruerad och byggd hos Bröderna Tell i Tällberg. Den har fortfarande sin motor kvar sedan byggåret 1931, även om en del kompletteringar gjorts på senare år. Den nuvarande båtägaren har gjort en mycket noggrann och förebildlig renovering av båten, under detta arbete har han gjort upptäckten att skrovet förlängts redan 1936. Till det stora kulturhistoriska värdet hör även de kunskaper om ägarlängd och hur båten använts genom åren. Passbåten Siv finns efter omkring 60 år på land åter i Siljan som på 1930-talet. Den är idag i ett mycket gott skick, där reparationer och kompletteringar utförts med traditionella material och metoder.

Typ: Motorbåt, passbåt
Konstruerad och byggd: 1931 på Bröderna Tells varv i Tällberg
Material & mått: Furu, längd 7,5 m, bredd 2,6 m
Motor: 6 cyl sidventil-motor, 55 hk från 1931
Ägare: Per Mases, Vikarbyn, Dalarna

 

Salongsmotorbåten Vift
Salongsmotor Vift är byggd under den tid då fritidsbåtar var något nytt och exklusivt, vilket kan avläsas både i storlek och materialval. Tack vare den omfångsrika bevarade korrespondensen mellan beställaren grosshandlare Horndahl och Bröderna Larssons varv i Kristinehamn kan båtens tillkomsthistoria belysas på ett ovanligt detaljerat sätt. Vift är tillika med alla båtar från den första generationens fritidsbåtar ritad och byggd i endast ett exemplar. För ritningarna stod C G Pettersson. Ägarlängden berättar att båten funnits bl a i Norrköping, Trollhättan, Stockholm och nu på Ekerö. Många originaldetaljer finns i behåll vilket ger båten en mycket genuin karaktär. De nuvarande ägarna underhåller och reparerar båten i överensstämmelse med dess material och karaktär. Vift är idag i gott skick, tack vare ägarens engagemang och kunnighet.

Typ: Motorbåt, Salongsbåt
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1916 på Bröderna Larssons varv i Kristinehamn
Material & mått: Mahogny, längd 14,30 m, bredd 2,80 m
Motor: Ford 2715 E, 115 Hk sedan 1980
Tidigare namn: Bibbi, Kantarell
Ägare: Roger Pettersson & Adrian Pettersson Elfström, Ekerö & Vällingby, Stockholm

 

Motorseglaren Havsörn II
Havsörn II är ett gott exempel på 1930-talets mycket stora och exklusiva fritidsbåtar byggda i ett enda exemplar. C G Pettersson stod för ritningarna och Axel Erikssons varv på Gräddö byggde båten. Båten är en s k motorkryssare som fortfarande idag har kvar sina originalsegel i bomull från 1936. Tack vare den innehållsrika ägarlängden kan t ex krigsplaceringen under 2:a världskriget belysas. Hemmahamnarna har dels varit i Stockholmsområdet – dels i Kalmar. De nuvarande ägarna, som ägt båten de senaste 30 åren, står för ett förtjänstfullt underhåll som gör att Havsörn II idag är i ett mycket gott skick. Statens maritima museer bedömer att fritidsbåten Havsörn II är kulturhistoriskt mycket värdefull.

Typ: Motorseglare/Salongskryssare
Konstruktör: C G Pettersson
Byggd: 1936 på Axel Erikssons varv, Gräddö, Norrtälje
Material & mått: Mahogny, längd 17.90 m, bredd 3,95 m
Motor: Volvo MD 67 årsmodell 1955, originalmotor var en Penta Hesselman
Rigg: ketchrigg, originalsegel i bomull
Ägare: Bosse Lundgren & Göran Schyldt, Landskrona & Älta, Ekerö, Stockholm

 

Motorkryssaren Salt
Salt är en representant för de påkostade fritidsbåtarna som byggdes under första hälften av 1900-talet. Tack vare korrespondens mellan tidigare ägare och konstruktören Knud H Reimers kan båtens tidiga historia belysas. Salt är byggd 1938 på Axel Erikssons varv på Gräddö. Ägarlängden berättar bl a om en period då båten nyttjades för representation inom Broströmskoncernen. Den kraftfulla motorn som båten fortfarande har härrör från denna tid. Den nuvarande ägaren har trots sin korta ägartid redan utfört både föredömligt underhållsarbete samt har utifrån originalritningarna gjort en del korrigeringar av båtens utseende. Salt är idag i ett mycket gott skick.

Typ: Motorbåt/Motorkryssare
Konstruktör: Knud H Reimers
Byggd: 1938 på Axel Erikssons varv, Gräddö, Norrtälje
Material & mått: Hondurasmahogny, längd 12,78 m, bredd 3,28 m
Motor: Penta KMD96 Twin Disc backslag (sedan 1958) innan dess originalmotorn en Chrysler
Tidigare namn: Christina
Ägare: Lars Olsson, Hägersten, Stockholm

 

Segelbåten Wonitopa
Denna båt är det första exemplaret av en båt som konstruktören Tore Holm och Rosätravarvet betecknade som landets första cruiser/racer 7:a. I pressen skrev man att det var ”en mycket tilltalande båt” som förenade fart och sjövärdighet ”i sin harmoniska kropp”. De mindre förändringar som gjorts genom åren kan ses som årsringar i båtens 60-åriga historia. Wonitopa har sedan 1960-talet haft sin hemmahamn i södra Vättern och finns idag i Gränna. Tack vare renoverings- och underhållsarbeten utförda av nuvarande ägare är båten idag i ett gott bruksskick. Om framgångar i seglingar när båten var ny berättar även flera plaketter från Gotland runt som finns ombord.

Typ: Segelbåt, Cruiser/Racer 7:a
Konstruktör: Tore Holm
Byggd: 1956 på Rosätravarvet, Norrtälje kommun
Material & mått: Mahogny, längd 10,85 m, bredd 2,40 m
Motor: MB 6b
Ägare; Johan Helmer, Tranås, Jönköpings län