6 november, 2017

Bättre luft längs våra kuster

Efter 50 år av arbete med luftföroreningar sjunker nu nivåerna av luftföroreningar längs de svenska kusterna. En av anledningarna är att sjöfarten kör med lägre svavelhalt i sitt bränsle.

Pressmeddelande:

Forskning och politiskt arbete med luftföroreningar och försurning har pågått i 50 år. Det uppmärksammades vid ett symposium 6 november på Kungliga Skogs- och lantbruksakademin. Nyligen kom också den första analysen av vilka effekter den nya svavelförordningen haft på halterna av luftföroreningar längs Sveriges kust. Den visar positiva resultat.

Trafikanalys har studerat effekterna av de skärpta kraven på svavelhalt i sjöfartens fartygsbränsle som började gälla 1 januari 2015. Studien visar att svavelhalterna sjunkit kraftigt och att luftkvaliteten i våra kustnära miljöer har förbättrats. I både Sverige och Danmark har halverade halter av svaveldioxid rapporterats efter 2015. Även halterna av små partiklar har sjunkit drastiskt.

– De nya reglerna har inneburit precis de förbättringar i luftkvaliteten längs våra kuster som vi hoppats på. Sjöfarten är ett oerhört effektivt transportmedel men utsläpp av luftföroreningar som svaveldioxid, kväveoxider och partiklar är ett stort problem. Jag hoppas att den positiva trend med minskade halter av luftföroreningar som vi nu ser de första rapporterna kring fortsätter, säger miljöminister Karolina Skog.

Studien visar också att de nya reglerna hittills inte haft några omfattande negativa konsekvenser för näringslivet eller marknaden. Regeringen fortsätter att följa utvecklingen.

Dagens symposium arrangeras för att uppmärksamma att 50 år gått sedan de första stora larmen om försurat regn kom. Luftföroreningarna har minskat kraftigt i Europa och Nordamerika de senaste 30 åren. Det har bland annat lett till att vi har lyckats bromsa försurningen, att det sker en återhämtning av ekosystemen och att fisken kommer tillbaka i sjöar där den tidigare var närmast utdöd. Under två dagar kommer forskare från flera länder diskutera arbetet med att minska de gränsöverskridande luftföroreningar som gjorts, och blicka framåt mot lösningar på dagens problem och framtidens utmaningar. Miljöminister Karolina Skog deltar på seminariet “The importance of science for policy development – Air pollution in an international and historical context”.

 

Bakgrund

Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning i kraft och kravet på svavelhalten i marint bränsle i Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön skärptes. Direktivet innebar att den maximalt tillåtna svavelhalten i marint bränsle sänktes från 1,0 till 0,1 viktprocent för sjötrafiken i det svavelkontrollområde (SECA) som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen. Målsättningen med de nya reglerna är att minska luftföroreningarnas påverkan på människors hälsa och på miljön.