6 november, 2017

Civilutskottet debatterar sjöfylleri

På onsdag 8 november är det dags för civilutskottet i riksdagen att debattera utvärderingen av sjöfyllerilagen. Därefter är det dags för utvärdering av den omstridda lagen.

Det var 1 november som beskedet kom att ett enigt civilutskott ville följa upp lagen om sjöfylleri. Utskottet föreslår att riksdagen uppmanar regeringen att utvärdera vad lagen har fått för konsekvenser.

Den nya lagen om sjöfylleri, som infördes 1 juni 2010, har varit mycket omdiskuterad. Inte minst Svenska Båtunionen har tagit upp frågan ett flertal gånger med olika beslutsfattare, Kustbevakningen, sjöpolisen med flera. Även tidningen Båtliv har skrivit utförligt om de konsekvenser som lagen har fått. Därtill har flera lobbygrupper arbetet för att få en utvärdering till stånd.

Flera motioner har lämnats in för att få till en utvärdering av lagen. Efter civilutskottets förslag följer en beredning av fråga, debatt och till slut ett beslut.

Lagen innebär att den som har över 0,2 promille alkohol i blodet och framför en båt som är minst 10 m lång eller kan köras i minst 15 knop kan straffas för sjöfylleri.

Det går att följa civilutskottets debatt via riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/kalender/

Klicka vidare till ”Debatt om förslag” kl. 090.00.

Debatten sänds även i SVT-forum: https://www.svt.se/nyheter/svtforum/radiokorrespondenter-och-yttrandefrihet

Debatten finns här: http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/sjofylleri_H501CU2

Så här säger lagen:

4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2010:297).

 

5 § Är ett brott som avses i 4 § att anse som grovt, döms för grovt sjöfylleri till fängelse i högst två år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningsmannen har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,0 promille i blodet eller 0,50 milligram per liter i utandningsluften, gärningsmannen annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, den uppgift som gärningsmannen haft att fullgöra har varit särskilt krävande med hänsyn till fartygets egenskaper eller andra omständigheter, eller framförandet av fartyget har inneburit en påtaglig fara för säkerheten till sjöss. Lag (2010:297).