31 januari, 2018

Fyra HaV-rapporter om tillståndet i Östersjön

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har tagit fram fyra rapporter som handlar om indikatorer som kan användas i arbetet med att bedöma hur Östersjön mår.

Rapporterna ingår i forskningssatsningen ”God miljöstatus i Sveriges marina vatten” som pågått mellan 2014 och 2016.

– Forskare har bland annat undersökt kustfisk som kan ge en indikation av tillstånd längs svenska Östersjökusten, vad som bör mätas för att identifiera hur främmande arter påverkar havet. De har även undersökt utvecklingen av födovävar samt hur djurplankton kan fungera som indikatorer för statusklassning av Östersjön, säger Norbert Häubner, utredare på havs- och vattenmiljöenheten.

All forskning som nämns ovan bidrar med kunskap för att genomföra arbetet med EU:s havsmiljödirektiv i Sverige och i EU. Havsmiljödirektivet omfattar marina vatten från kusten till yttersta gränsen för ekonomisk zon (EEZ). Syftet är att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i Europas hav till 2020. Resultaten har direkt kommit till användning inom den regionala havskonventionen Helcom (Helsingforskonventionen) och Sveriges rapportering om tillstånd i svenska havsområden enligt havsmiljödirektivet.

Följande rapporter har publicerats inom forskningssatsningen:

Statusklassning inom MSFD i Östersjön

MSDF står för Marine Strategy Framework Directive (Havsmiljödirektivet) och innebär en bedömning av övergripande ekologisk status för Östersjön. Bedömningen har en skala som går från dålig, otillfredsställande, måttlig, god och vidare till hög.

Rapporten beskriver hur förekomsten av fiskar som abborre och karp kan användas som indikatorer för att bedöma tillståndet i våra kustvatten, och för att övervaka dessa på ett kostnadseffektivt sätt.

Förvaltning av de okända och ohanterliga

Den här rapporten bidrar till utveckling av indikatorer som kan beskriva förekomsten av främmande arter i den marina miljön. Antalet främmande arter i havet väntas öka på grund av globaliseringen. Bedömningen utgår från om arten är ny i våra vatten och vilken eventuell skada den kan utgöra.

Ekosystembaserad utveckling och testning av indikatorer för pelagiska födovävar

Havets näringsvävar ger viktig information om hälsotillståndet i den marina miljön. Forskningsprojektet har utvecklat modeller för att beskriva vad förändringar på olika nivåer i näringsvävar kan innebära för det ekologiska tillståndet i havet.

Djurplanktonindikator för statusklassning i Östersjön

Antalet plankton i havet och dess storlek kan visa hälsotillståndet för den fria vattenmassan i havet. I rapporten presenteras en indikator som ger en sammanvägd status för djurplanktonsamhällen i Östersjön.

Källa: HaV.

Foto: Erik Karlsson.