13 april, 2018

Forskning ska styra sjöfarten mot minskad miljöpåverkan

Sjöfarten påverkar miljön på flera olika sätt, från att släppa ut klimatgaser, luft- och vattenföroreningar till att transportera främmande arter. Forskare från IVL och Chalmers ska i ett projekt som finansieras av Trafikverket värdera sjöfartens olika miljöbelastningar för att se hur styrmedel kan utformas så att de blir så effektiva som möjligt.

Omkring 90 procent av allt gods som exporteras eller importeras till Sverige har delvis transporterats med fartyg. Det finns också en politisk vilja inom EU att flytta alltmer gods från väg till sjöfart, samtidigt som koldioxidutsläppen från samma sektor ska minska drastiskt.

– Sjöfarten väntas öka kraftigt. Det är ett jämförelsevis bränsleeffektivt transportmedel, även om effektiviteten varierar mycket mellan olika typer av fartyg. Vår forskning har under senare år fokuserat mycket på partikelemissioner och sambandet mellan olika bränslen och reningstekniker. Vi tittar också på olika styrmedel samt kostnads-nytto-analyser för olika tekniska lösningar, säger Erik Fridell, projektledare och chef för gruppen Emissioner och transporter på IVL.

De tidigare forskningsresultaten kommer nu till användning i det aktuella projektet för Trafikverket. I det ska sjöfartens miljöpåverkan på ett antal områden värderas för att analysera vilken typ av utsläpp som har störst påverkan på miljön, samt för att se vilka åtgärder som är mest kostnadseffektiva. De områden forskarna tittar på är utsläpp av klimatgaser, samt luft- och vattenföroreningar.

– Resultaten kommer kunna användas för att se sjöfartssektorns totala miljöpåverkan, men även uppdelat på fartygssegment och enskilda fartyg. Den här kunskapen är nödvändig som bakgrundsdata för att kunna konstruera effektiva styrmedel som kan minska sjöfartens miljöpåverkan. Den kan också användas för att utforma miljödifferentierade farledsavgifter som är baserade på ett fartygs faktiska utsläpp, säger Erik Fridell.

Tillvägagångssättet är att genomföra en verklig analys av kostnader och fördelar för olika fartygsägare som trafikerar svenska vatten. Projektet kommer att titta på dagens situation men även på de regleringar som kommer att genomföras avseende till exempel kväveoxider, svavel, energieffektiv design (EEDI), ballastvatten och avloppsvatten. Kostnader för olika bränslen och miljötekniker kommer att samlas in, och scenarier kommer att tas fram för att bedöma vilken effekt olika styrmedel har, samt vilka nivåer dessa styrmedel kan förväntas få avseende minskad miljöpåverkan.

Resultaten ska även användas för att utveckla det internationella miljöindexet Clean Shipping Index (CSI) där olika typer av belastningar och påverkan ingår. Från 2018 styrs farledsavgifterna i Sverige delvis av utfallet för fartygen i indexet.