12 mars, 2019

Fyra miljöfarliga vrak undersökta

Fyra av de 30 mest miljöfarliga vraken i svenska vatten – Thetis, Sandön, Hoheneichen och Skytteren – har under 2017 och 2018 undersökts av Havs- och vattenmyndigheten, HaV. För tre av dessa har HaV även gjort satsningar för att tömma dem på olja

– Vi är mycket nöjda med att ha kunnat göra flera säkra och lyckade vrakprojekt under 2018. Under 2019 fortsätter HaV arbetet med att undersöka fler vrak samt att tömma dem på olja och rensa dem från spökgarn, säger Fredrik Lindgren.

Det finns cirka 17 000 fartygsvrak längs Sveriges kuster. Av dessa har 300 klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i ett samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers. Ett 30-tal av vraken utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja som kan läcka ut okontrollerat. Från och med 2016 har HaV ett samordnande ansvar för utredning och bärgning av miljöfarliga ämnen och spökgarn från vrak.

Hösten 2017 kunde 730 liter olja pumpas upp från det första av de 30 mest miljöfarliga vraken, Thetis, som 1985 sjönk utanför Smögen på västkusten. Satsningen var ett pilotprojekt med ekonomiskt stöd av Naturvårdsverket. Efter en upphandling gick uppdraget att utföra själva bärgningen av olja till företaget Marine Works AB. Oljan från Thetis skickades sedan till företag som tar hand om miljöfarligt avfall.

– Vraket efter Thetis ligger nära en hamn, inte så djupt, är i förhållandevis god kondition och passade därför bra som pilotprojekt. Bärgningen av olja från gamla vrak har risker och arbetet måste kunna göras så säkert som möjligt, både för miljön och för människor. Därför används främst fjärrstyrda undervattensrobotar (Remotely operated underwater vehicles, ROV) i både undersökning och bärgning av olja, säger Fredrik Lindgren, utredare på enheten för havsmiljöförvaltning på HaV.

Under arbetet med att tömma Thetis på olja upptäcktes en 20 ton tung snörpvad i nylonmaterial insnärjd i vraket. Cirka tolv ton av spökgarnet kunde under 2018 bärgas och transporteras till Fiskareföreningen Norden AB i Smögen för återvinning.

Regeringen beslutade 2018 att satsa 25 Mkr om året i tio år, totalt 250 Mkr, för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år. HaV ansvarar för satsningen.

– Inför beslut om vilket vrak som ska tömmas på olja bedömer vi sannolikheten för ett läckage, volymen av olja i vraket och var oljan troligtvis skulle hamna. Bedömningen görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som tagits fram av Chalmers tekniska högskola, säger Fredrik Lindgren.

Under hösten 2018 undersöktes ytterligare två av vraken på listan över de akut miljöfarliga. Det var vraken av fartygen Hoheneichen och Sandön som ligger 12–22 km från Skånes sydkust. Simuleringar med oljespillsverktyget SeaTrackWeb visade att ett okontrollerat oljeutsläpp från dessa vrak riskerade att hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad. I området finns två naturreservat, Norra Sandskogen och Hagestad. Området Sandhammaren-Kåseberga är också klassat som ett Natura 2000 område enligt EU:s fågeldirektiv samt art- och habitatdirektiv.

Inga läckage har rapporterats vid förlisningen av fartygen Sandön och Hoheneichen eller efteråt. Under augusti månad 2018 gjorde Kustbevakningen en videoundersökning som visade att vraken är intakta och utan några större hål.

– HaV:s arbete med de två vraken pågick under två veckor i november 2018. På de ställen där till exempel olje- och ballasttankar fanns enligt ritningarna borrades flera hål i skrovet. Trots detta så hittades ingen olja i vraken, vilket kan innebära att oljan sakta läckt ut under årens lopp, säger Frida Åberg, utredare på enheten för havsmiljöförvaltning på HaV.

I november 2018 genomförde HaV också en större operation vid vraket efter fartyget Skytteren tillsammans med Försvarsmakten. Skytteren förliste 1 april 1942 vid Måseskär utanför Lysekil i ett försök att föra ut krigsmaterial till de allierade. Vraket ligger på cirka 74 meters djup i ett område med en stark bottenström. Uppskattningsvis kan det finnas 400 – 500 m3 olja kvar i vraket.

Undersökningarna genomfördes med hjälp av ubåtsräddningsfartyget HMS Belos. Djupdykare från Försvarsmaktens Dykeri- och navalmedicinska centrum DNC, Första ubåtsflottiljen och Fjärde sjöstridsflottiljen deltog samt läkare och sjuksköterska för medicinsk beredskap. Syftet med dykningarna var att öka kunskapen om hur man riskbedömer miljöfarliga vrak. Därför gjordes en detaljerad undersökning av vraket, mätningar av skrovets tjocklek och av vattenparametrar. Bärgning av olja från vraket Skytteren planeras i framtiden.

– Resultaten visar att Skytteren är mycket nedbrutet, bara fyra millimeter plåt återstår på vissa platser. Vi såg också ett mindre oljeläckage på vattenytan i området som härrör från vraket under arbetet. Starka yt- och bottenströmmar kommer att komplicera en framtida oljebärgningsoperation, säger Frida Åberg.

HaV:s bedömning är att en oljetömningsoperation av Skytteren med stor sannolikhet kostar mer än HaV:s årliga budget för arbete med miljöfarliga vrak, det vill säga mer än 25 Mkr.

Under 2019 kommer HaV att arbeta vidare med de akut miljöfarliga vraken och utveckla metoder för undersökningar. Bland annat genomförs detaljerade undersökningar av fyra vrak och en till två bärgningsoperationer av olja och spökgarn planeras att utföras under 2019.

Källa och foto: HaV.

Foto: Marine Works AB.