14 mars, 2019

HaV:s förslag till havsplaner på granskning i tre månader

I december ska Havs- och vattenmyndigheten, HaV, överlämna slutliga förslag till nationella havsplaner till regeringen, en för Västerhavet, en för Östersjön och en för Bottniska viken. Fram till 14 juni får alla som vill möjlighet att komma med synpunkter på HaV:s förslag.

– Granskningen är det sista steget där vi tar in kommentarer på vårt förslag, tidigare har vi haft både en avstämning och ett samråd. Vi välkomnar alla kommentarer och skickar sedan med dem till regeringen tillsammans med våra slutliga förslag till havsplaner, säger Thomas Johansson, enhetschef på HaV.­­

Havsplanering görs för alla EU-hav och genom internationell samverkan för havsområden som är gränsöverskridande. I Sverige har HaV fått regeringens uppdrag att ta fram förslag till statliga havsplaner som visar hur havet ska användas hållbart, både nu och i framtiden.

Havsplanerna beslutas av regeringen och blir vägledande för kommuner, regioner, och myndigheter i deras förvaltnings- och planeringsarbete. Havsplanerna ska börja en nautisk mil ut från baslinjen, vilket är knappt två kilometer utanför strandlinjen eller yttersta skären i skärgårdarna. Havsplanerna täcker största delen av territorialhavet (havsvatten som är en del av Sveriges territorium) och hela den ekonomiska zonen. I större delen av territorialhavet kommer statens havsplaner att överlappa kommunernas översiktsplaner.

– En havsplan är en strategisk plan med stora drag som ska visa statens samlade syn på användning av havet. Den ska förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål, säger Joacim Johannesson, utredare på enheten för havsplanering på HaV.

– Det är första gången som Sverige tar fram nationella havsplaner. Och det är första gången som fysisk planering av samhället sker i så i så här stor skala i Sverige. Vi planerar en yta som är större än till exempel Island.

Många intressen ska samsas

Många olika intressen ska kunna samsas i havet, exempelvis sjöfart, fiske, turism, vindkraft, områden för djur och växtliv samt försvaret. Många intressen kan fungera tillsammans inom ett område, medan andra kan vara oförenliga.

Intresset för att kunna nyttja våra hav är också stort. Sjöfartens godstransporter beräknas öka med nästan 30 procent till 2030. Godstransporterna fortsätter att öka för alla trafikslag, men ökar mest med sjöfart. Sjöfarten beräknas öka med 2,3 procent per år perioden 2018-2029.

Sverige behöver installera ytterligare 80 till 120 TWh (terrawattimme)förnybar elproduktion för att målet om 100 procent förnybart till 2040, enligt Energimyndigheten. Havsplanernas energiområden beräknas kunna bidra med mellan 33 och 45 TWH årlig elproduktion.

– I havsplaneringen arbetar vi med helhetssyn på hav och samhälle. Ska vi bygga vindkraften på land eller till havs? Ska vi bygga vägar eller underlätta för mer sjöfart? Vilka områden och miljöer i havet behöver värnas så att vi i framtiden kan få mer fisk från havet? Om vi ska ha sand till betong och bostäder, ska vi ta den i svenska hav eller importera den, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering på HaV.

Från skisser till dialog och samråd

Arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner för svenska vatten har pågått i fyra år. I december 2016 presenterade HaV de första skisserna. Under 2017 hade HaV dialog med över 150 organisationer, kommuner och myndigheter som berörs av havsplaneringen. HaV diskuterar också gränsöverskridande frågor med Sveriges grannländer runt Östersjön och Västerhavet. Länsstyrelserna längs kusten hjälper HaV i kontakten med kommuner och regioner.

I februari 2018 skickade HaV förslag till havsplaner på samråd till kommuner, regionala organ, myndigheter och bransch- och intresseorganisationer. Under sex månader fick HaV in 2 500 synpunkter i 162 yttrande och ett 20-tal möten hölls regionalt, nationellt och internationellt. Samrådet visade tydligt att alla intressen inte kan få exakt som de vill. Det finns behov som helt enkelt är svåra att förena med varandra, till exempel försvarsverksamhet och vindkraftsanläggningar.

– För oss är det viktigt att ha en så öppen process som möjligt och vi är väldigt tacksamma för att så många deltog i förra årets samråd. Vi är övertygade att havsplanerna blir bättre och mer förankrade när så många är med och påverkar. Även om inte alla kan bli helt nöjda, säger Thomas Johansson.

– Det här är en planering som är viktig för utvecklingen av Sveriges hav, för näringsliv, och för samhället. Det handlar om hur vi kan använda våra hav så att näringar kan utvecklas, på en stabil bas av starka ekosystem. Det krävs helhetssyn.

Havs- och vattenmyndigheten presenterar de nya och reviderade förslagen till havsplaner för Sverige i dag, 14 mars, klockan 14.00. En skillnad jämfört med de som presenterades i februari 2018 är att de reviderade förslagen innehåller mindre yta för vindkraft i Östersjön.

Källa och foto: HaV.

Foto: Ingvar Lagenfelt.