19 november, 2019

Inga ändringar i lagen om sjöfylleri

Det verkar inte bli några ändringar i lagen om sjöfylleri. En promemoria som överlämnades 18 november 2019 föreslår oförändrade nivåer.

Den PM som överlämnades till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) heter ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri”. I den beskrivs både frågor kring trafikbrott och kring sjöfylleri.

Författaren konstaterar att det har varit mycket diskussion kring de nuvarande reglerna för fylleri på sjön. Sedan 2010, när lagstiftningen infördes, menar författaren att ”Antalet dödsolyckor med fritidsbåtar har minskat sedan år 2010 när lagstiftningen infördes. Det glidande femåriga medelvärdet låg år 2011 på 36 och är nu nere på 23 personer.” Någon statistik som påvisar det direkta sambandet mellan antalet alkoholpåverkade förare och antalet olyckor presenteras dock inte.

Ett av uppdragen var att utvärdera tillämpningen och effekterna av lagstiftningen om ett utvidgat straffansvar för sjöfylleri i form av en fast, nedre promillegräns som infördes i sjölagen (1994:1009) år 2010.

Promemorian i sin helhet finns här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/11/ds-201922/