31 mars, 2020

Svenska Högarna blir Sveriges största marina reservat

Länsstyrelsen utökar naturreservatet Svenska Högarna i Stockholms ytterskärgård med ett omfattande havsområde. Det blir därmed Sveriges största marina reservat. Runt ögruppen finns ett rikt marint djurliv och på havsbotten friska ekosystem med blåmusslor, tång- och algbälten.

Pressmeddelande:

Svenska Högarna är en ögrupp i Norrtälje kommun, längst österut i Stockholms ytterskärgård, som varit naturreservat sedan 1976. Genom ett beslut lägger nu Länsstyrelsen till ett stort havsområde till reservatet, vilket ökar den skyddade ytan från knappt 3 000 hektar till 61 000 hektar. Det nya marina reservatet sträcker sig tre mil nordost om ögruppen, förbi naturreservatet Svenska Björn.

Länsstyrelsens beslut om innebär att skyddet för de höga naturvärdena i området stärks, bland annat genom att:

  • nya områden med tillträdesförbud tillkommer för att förbättra skyddet för områdets fåglar
  • nya områden i reservatsområdets södra delar får tillträdesförbud under sälarnas känsliga pälsömningsperiod i maj–juni
  • ett båt- och fiskeförbud införs i innerhamnen i syfte att skydda och förbättra miljön för områdets gäddbestånd och känslig bottenvegetation
  • fartbegränsning och ankringsförbud införs i känsliga grundområden runt Storön
  • förbud mot tomgångskörning av båtmotor införs vid angöringsplats.

Länsstyrelsen begär fiskereglering

En del av det nya reservatsområdet befinner sig utanför trålgränsen och Länsstyrelsen har därför skickat in en begäran till Havs- och vattenmyndigheten om att även införa fiskeregleringar. Ett sådant beslut kräver att Sverige först förhandlar med andra länder. Däremot skyddas lekmiljön för gäddor i den inre hamnen direkt genom Länsstyrelsens reservatsbeslut.

– För att ekosystemen ska fortsätta att må bra behöver vi hålla miljöpåverkan på en låg nivå. Trålfisket konkurrerar om födan för både sjöfåglar och gråsälar. Därför har vi också skickat en begäran om reglering av fisket till Havs- och vattenmyndigheten, säger Göran Åström, Länsstyrelsens miljödirektör.

Rikt djurliv och friska havsbottnar

Öarna vid Svenska Högarna består av typisk utskärgårdsnatur med huvudsakligen kala hällar. Knutna till öarna finns några av de viktigaste sjöfågelkolonierna i Stockholms län med arter som sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, ejder och svärta, arter som har förvunnit i flera andra skärgårdsområden. I närområdet finns även Östersjöns största bestånd av gråsäl.

– Vissa sjöfåglar och gråsälar behöver skyddas mot ett ökande friluftsliv, särskilt vid häckningsplatser och pälsömsningsplatser. Sälarnas pälsömsning är beroende av att huden hålls varm på land. Om de hela tiden blir nedskrämda i vattnet drar pälsömsningen ut på tiden, vilket tär på energireserverna och kan orsaka problem med pälsen, säger Urban Pettersson.

Undervattensmiljön kring Svenska Högarna är varierad med ett rikt marint djurliv. Här finns omfattande blåmusselrev, djupa syresatta mjukbottnar och friska, artrika tång- och algbälten. Tillsammans bildar de friska ekosystem där blåmusslorna genom sin stora utbredning har en särskilt viktig plats. De filtrerar havsvattnet och ger föda åt både fisk och sjöfågel.