Påverkan på våra kuster

Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. En unik kartläggning av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu en bild av läget.

När havsbottnen, strömmar och vågor förändras av verksamheter på ett sätt som är negativt för ekosystemen kallas det för fysisk påverkan. I februari 2017 startade projektet med att kartlägga etableringar och byggnader samt verksamheter längs hela Sveriges kust. HaV har använt den senaste tekniken, till exempel satellitbilder och geografiska informationssystem. Totalt har 200 000 strukturer karterats; byggnader, bryggor, muddringar etc.

– Resultatet visar att de för ekosystemen viktiga grundområdena som ligger på 0–6 m vattendjup är de som är mest påverkade längs kusten, säger Erland Lettevall, utredare vid HaV.

– Det är ett unikt underlag som vi tagit fram. Vi har nu en tydlig helhetsbild över hur situationen ser ut i kustbandet.

Havsbottnen utgör en stor och viktig del av havets ekosystem. Den är hem för bottenlevande växter och djur och är uppväxtområde för fiskar och kustfåglar. Den fungerar även som sänka eller källa till de näringsämnen och miljögifter som vi släpper ut och som slutligen hamnar i havet.

Några viktiga resultat av kartläggningen:

  • Grunda, vågskyddade områden som både är biologiskt viktiga och känsliga är mer utsatta än övriga områden.
  • Kunskapen om de fysiska processerna och dess effekter på biologin behöver stärkas.
  • Strandskyddet eller andra policys inom förvaltningen leder inte till mindre exploatering av höga naturvärden i grunda kustområden.
  • Klimatförändringar verkar inte resultera till mer varsam exploatering av grunda värdefulla kustområden.
  • Restaureringstakten understiger kraftigt förlusten av habitat per år.
  • Fysisk påverkan ger även effekter på övergödningssituationen, genom att ekosystemets motståndskraft försämras

– Inom vissa kustområden är exploateringstakten hög. Vi förbrukar våra möjligheter att nyttja ekosystemtjänster från kusten i allt för snabb takt. Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet, säger Ingemar Andersson.

Det arbete som nu har gjorts är viktigt för att kunna välja rätt åtgärder och för att förbättra tillståndet i kustvattenmiljön.

Bildtext: ​Nya hamnar, pirar och muddringar påverkar den fysiska livsmiljön vid våra kuster. En kartläggning av Havs- och vattenmyndigheten ger en bild av läget. Foto: Lantmäteriet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*