28 februari, 2022

Sjöfartsverket minskar energibehovet med 50 procent

Sjöfartsverket satsar på en fossilfri flotta. Uppdraget kommer från regeringen och bygger på målet att Sverige ska vara fossilfritt till år 2045.

Pressmeddelande:

Fossilfri flotta innehåller flera aktiviteter som drivs inom Sjöfartsverket. Genom energieffektiviseringar kommer Sjöfartsverket kunna minska sina energibehov till hälften. Fokus ligger också på hur övergång till en större andel biobränsle kan genomföras. Sjöfartsverket kommer att undersöka hur hybridfartyg kan användas med en kombination av el och diesel.

– Omställning till en fossilfri fartygsflotta är ett långsiktigt arbete. Nu sätter vi igång så att vi kan minska våra utsläpp så snart som möjligt, för det finns en väldigt stor potential på området, säger Sofi Holmin-Fridell, miljöstrateg.

– Tack vare alla anställdas engagemang och det extra anslaget vi fått kan vi nå långt, understryker hon.

Dessutom satsas på utökad användning av fjärrvärme när isbrytarna ligger vid kaj. På så sätt kan tiden minskas som fartygens pannor är igång.

Inom lotsverksamheten ser man över verksamhetsplanering, samordning av transporter, samt längd och fart på resorna som genomförs.

– Hela lotsprocessen granskas för att få till ett bra övergripande arbete och gemensam målbild för effektiva lotstransporter. Det är ett tvärfunktionellt samarbete där vi väger in miljöpåverkan som en faktor vid verksamhetsplanering, säger Björn Andreasson, projektledare.

Bakgrund fossilfri flotta

På uppdrag av regeringen redovisades i januari 2021 en analys av hur Sjöfartsverkets fartygsflotta ska kunna bli fossilfri, samt uppskattade kostnader för omställningen. Fartygsflottan står för nästan 90 procent av Sjöfartsverkets totala koldioxidutsläpp, vilket motsvarar cirka 34 000 ton koldioxid per år. Utsläppen per år varierar beroende på hur stort behovet av isbrytning är.

Sjöfartsverket har tilldelats 45 Mkr årligen under perioden 2022–2024. Medlen är avsedda för att påbörja omställningen mot en fossilfri fartygsflotta och möjliggör ett omställningsarbete. Efter 2024 har riksdagen aviserat en finansiering om sex miljoner kronor årligen.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1 200.

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Bilden: Prickbjörn är Sjöfartsverkets första batterihybrid Fotograf/Källa: Anders Bjerner.