28 februari, 2022

Välbesökt digital miljökonferens

Svenska Båtunionens miljökonferens samlade 230 deltagare 17 februari.

Carl Rönnow inledde med att presentera Svenska Båtunionens Miljökommitté och berätta om aktuella frågor, bland annat resultatet från första årets XRF-projekt, nulägesanalys av de tre B:na – båten, bränslet och beteendet – grundstenar för båtlivets miljöpåverkan samt aktuella forskningsfrågor så som vågor och svall, propellerturbulens och skuggningseffekter av bryggor.

Nästa punkt var Hållbara drivmedel med Ebba Tamm från branschorganisationen Drivkraft Sverige. Hon redogjorde för vad reduktionsplikten innebär och hur den kan påverka båtägare. Även introduktionen av E10 och HVO100 beskrevs och Ebba Tamm förklarade vad båtägare bör tänka på när vi tankar med dessa drivmedel. Drivkraft Sverige har tagit fram informationsbroschyrer som svarar på många av frågorna. De finns att hämta från drivkraftsverige.se.

Mattias Borg och Joakim Sandgren från Hempel beskrev hur färgtillverkarna påverkas av EU:s reglering av biocidprodukter. De berättade också om lanseringen av nya Hempaspeed TF, en tunnfilmsfärg med hydrogelteknik som är helt biocidfri och som kan bli ett alternativ till biocidfärg.

Ett nytt mottagningsdirektiv är ute på remiss vari ställs krav på att alla båtklubbar ska ha en, av kommunen godkänd, avfallshanteringsplan samt mottagningsanordning av avfall. Dessutom finns det förslag till en ny definition av fritidsbåtshamnar. Mattias Rust från Regeringskansliet berättade mer om hur båtklubbar påverkas av det nya mottagningsdirektivet.

Vad innebär markföroreningar för en båtklubb juridiskt sett? Det redde advokat Arvid Sundelin från Hellström Advokatbyrå ut när han beskrev hur Miljöbalkens 10:e kapitel reglerar vilket ansvar en verksamhetsutövare eller fastighetsägare har vid förekomst av föroreningar. På vilket sätt detta påverkar en båtklubb beror mycket på vilket ansvar kommunen anser att båtklubben har, samt vid vilka årtal föroreningarna har uppkommit.

Svenska Båtunionens Hamnbok för fritidsbåtar har reviderats och uppdaterats, med förväntat publicering till hösten. Arbetsgruppen för omarbetningen av Hamnboken berättade om arbetet och vad som är nytt, bland annat finns ett helt nytt kapitel om skrotbåtar.

Kvällen avslutades med sammanfattande diskussion och många frågor. Konferensen, som hölls i Zoom, spelades inte in men alla kan ta del av presentationerna från föreläsarna via batunionen.se liksom frågor och svar från deltagarna.

Har du frågor om miljökonferensen? Kontakta Miljökommittén på miljo@batunionen.se eller Carl Rönnow på carl.ronnow@batunionen.se

Länk till presentationerna och en sammanställning av frågor och svar från chatten.