29 juni, 2022

Södertälje kanal och sluss stänger för båttrafik 8–10 juli

Den 8-10 juli kommer Södertälje kanal och sluss stängas för all båt- och fartygstrafik genom en avlysning. Detta för att Telge Nät så säkert och effektivt som möjligt ska kunna byta ut VA-ledningar som korsar Södertälje kanal.

VA-ledningarna korsar Södertälje kanal söder om slussen. För att de nya ledningarna ska kunna förläggas på ett säkert sätt, måste de grävas ner i botten. Arbetet innebär bland annat schaktning och muddring, svetsning av ledningar i kanalen, justering av ledningsbädd, fyllnad och sänkning av ledningar, inmätning av ledningar samt återfyllnad. Området begränsas till södra delen av Maren (se karta).

– Inför beslutet om avlysning har ärendet skickats på remiss till myndigheter, näringslivsrepresentanter och fritidsbåtssektorn.  Sjöfartsverket har gjort bedömningen att en avlysning på en helg är det som ger minst negativa effekter för sjöfartsnäringen. Men vi bedömer det som nödvändigt att införa avlysningen för att Telge Näts ledningsomläggning ska kunna genomföras på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt, säger Johan Wahlström, enhetschef, Maritim samverkan och utveckling, Sjöfartsverket.

Undantag från avlysning

Under avlysningen kommer det att finnas begränsade möjligheter för fritidsbåtar att passera arbetsområdet, men för skepp (24 meters längd eller längre) räknas farleden som totalt avlyst under hela perioden. Följande tider kommer båtar (under 24 meters längd) att kunna passera arbetsområdet:

  • Fredag 8 juli från kl. 20:00 till lördag 9 juli kl. 06:30
  • Lördag 9 juli mellan kl. 11:00-13:00, samt från kl. 20:00 till söndag 10 juli kl. 06:30
  • Söndag 10 juli, båtar kommer att kunna släppas igenom under arbetets gång när omständigheterna så medger.

All passage av båtar förbi arbetsområdet får bara ske enligt anvisning av entreprenörens arbets- och informationsbåtar.

Under arbetets gång kommer dykare att arbeta i området, och dykarnas säkerhet får aldrig äventyras. Därför kommer arbetsbåtar att finnas på plats för att informera och vid behov dirigera fritidsbåtar för att säkerställa att erforderliga säkerhetsmarginaler bibehålls. Det är av yttersta vikt att information och anvisningar från dessa arbetsbåtar efterföljs.

För mer information om slussning, broöppningar etc i Södertälje kanal hänvisas till Sjöfartsverkets hemsida: Kanaler, slussar och broar (sjofartsverket.se)

För information om Trafikverkets information om projektet: https://www.trafikverket.se/sodertaljeslussochkanal