5 september, 2022

Riksdagspartierna om båtlivets frågor – olika meningar om Förarintyg för fritidsbåtar

Ingen av båtlivets frågor har varit särskilt synlig i debatten inför riksdagsvalet söndagen 11 september. Det hindrar dock inte att partierna har tydliga åsikter i flera av båtlivets frågor. När det gäller Förarintyg för fritidsbåt (”båtkörkort”) är svaren dock spretiga.

Båtliv har tagit pulsen på riksdagens partier och ställt fem aktuella frågor till dem. Samtliga partier har svarat.

Här nedan följer deras svara med partierna i bokstavsordning.

Text: Lars-Åke Redéen

Västra riksdagshuset speglas i Strömmen. Till vänster i bild syns Rosenbad. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag.

CENTERPARTIET

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Ja. Lagens utformning, dess syfte och vilka effekter den haft måste vara utgångspunkten för en utvärdering. Om inte syftet med lagen uppnås så är det naturligt att se hur den kan utformas för att bättre göra det.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Centerpartiet vill se över möjligheten att införa ett ägarregister för båtar eller alternativt en tvingande ansvarsförsäkring. Det finns både för- och nackdelar med ett båtregister. Fördelar kan vara att det är positivt vid händelse av stöld då det är enklare att lokalisera båten, även för räddningsaktioner till sjöss är det enklare med identifiering. Branschen ser också en fördel när det kommer till tillhandahållande av service. Det finns dock en farhåga att detta skulle innebära en administrativ pålaga för att tillhandahålla och starta upp detta register. En annan väg kan vara att införa tvingande lagstiftning för ansvarsförsäkring, något som idag saknas, och på så sätt får man ett båtregister via försäkringsbolagen.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Nej, Centerpartiet är inte för införandet av en båtskatt.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: Några av de viktigaste miljöutmaningarna i båtlivet är minskningen av farliga gifter samt användandet av mer förnybart bränsle i tanken. Vi vill också se skärpta åtgärder för att undvika att uttjänta fritidsbåtar i plast dumpas i naturen. De innehåller ofta giftiga ämnen vilket skapar långvariga miljöskador då ämnen läcker ut i vattendrag eller ner i marken. Därför vill vi införa en permanent skrotbåtspremie som gör det mer attraktivt att lämna in sin gamla båt för återvinning.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Centerpartiet ser fördelar med att införa ett förarbevis för stora och snabba båtar. Därför vill vi se över införandet av ett obligatoriskt båtkörkort för snabbgående båtar.

 

KRISTDEMOKRATERNA

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Ja. Innan sommaren 2024.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Nej, inte ett obligatoriskt register men om någon organisation ser ett värde så kan de självklart starta ett frivilligt register.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Nej.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: Möjlighet att tömma avloppstankar på ett säkert sätt i fler fritidshamnar.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Nej.

 

LIBERALERNA

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Riksdagen har uppdragit åt regeringen att se över promillelagen och just nu bereds frågan i Regeringskansliet. Det är regeringen som bestämmer när tillräckligt underlag finns för att återkomma till riksdagen med en proposition. Självfallet vill Liberalerna att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen för att slutföra uppdraget.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Liberalerna har inga planer på att införa ett båtregister.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Liberalerna har inga planer på att införa båtskatt.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: Liberalerna anser att den viktigaste miljöåtgärden är omställningen till fossilfri drift.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Liberalerna har varit aktiva i frågan om åldersgräns, utbildning och förarbevis för vattenskotrar, men har inga planer på att införa ytterligare båtkörkort.

 

MILJÖPARTIET

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Vi har ännu inte tagit ställning till utredningen om promillelag till sjöss.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Ja.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Nej, vi har inget förslag om båtskatt. För oss är det centralt att alla typer av fordon ställer om och att det blir enklare och billigare att köra fossilfritt oavsett fordonstyp.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: Det är viktigt att fasa ut tvåtaktsmotorerna och ersätta dessa med mer miljövänliga och energieffektiva motorer. Sen ser vi idag en attack på strandskyddet och allemansrätten, vilket skulle få negativa effekter för båtlivet.
Miljöpartiet vill satsa på innovationsprogram för energieffektiv och fossilfri sjöfart. Satsningen ska öka tillgången till testbäddar för att möjliggöra nya tekniska lösningar, arbetssätt och tjänster inom svensk sjöfart i syfte att göra sjöfarten fossilfri och öka sjöfartens konkurrenskraft. Vi vill också stimulera utvecklingen av vinddriven sjöfart.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Nej.

 

MODERATERNA

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Snarast möjligt. Lagstiftningen måste vara effektiv och vila på vetenskaplig grund.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Nej.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Nej.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: Vi vill införa en skrotningspremie så att fler små båtmotorer med stor miljöpåverkan tas ur bruk och ersättas med miljövänligare alternativ. Samt säkerställa landström i alla hamnar och tillgång till fossilfria drivmedel. Man ska kunna ladda båten överallt i Sverige och bilen, bussen, och lastbilen i alla hamnar när man väntar på båtar.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Nej, Moderaterna vill inte införa obligatoriskt båtkörkort för alla båtar. Men vi är för en lag som reglerar färdmedel på svenska vatten med krav på förarbevis för fordon med en viss hastighet.

 

SOCIALDEMOKRATERNA

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Det har gjorts en utvärdering av tillämpningen och effekterna av det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri (Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri, Ds 2019:22). Promemorian har remissbehandlats och beredning pågår inom Regeringskansliet.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Vi anser inte att vi ska införa något båtregister just nu.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Nej! Vi har aldrig haft något förslag på båtskatt, påståendet ingår i Högerblockets myter om vår skattepolitik.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: Vi behöver fortsätta ge förutsättningar för ett hållbart båtliv och de finns mycket av de åtgärder som föreslås som definitivt är värda att undersöka under nästkommande mandatperiod.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Vi utesluter inte att vi kan gå vidare med obligatoriskt körkort även för andra vattenfordon än för vattenskotrar längre fram. Olycksfallen med vattenskoter ökade kraftigt, därför var det viktigt att vi införde förarbevis för vattenskoter som nu också har trätt i kraft.

 

SVERIGEDEMOKRATERNA

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Det är positivt att en sådan och även andra frågor utreds noggrant så att det finns fakta och ett gediget arbete att utgå från vid ställningstaganden. Vi har ingen synpunkt på exakt datum för just denna utredning. Däremot är det generellt viktigt att inte fördröja utredningar vilket regeringen i många fall gör, så att det kan ta flera år innan en utredning färdigställs.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Vi har idag inga planer på att införa ett båtregister för fritidsbåtar.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Nej.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: För att öka antalet svenskflaggade fartyg och samtidigt få en renare flotta än vad lagstiftningen kräver, bör man se över regelverket med stämpelskatt för fartyg. Sjöfart är klimatsmat och svenska rederier ligger långt fram avseende utvecklingen av miljövänliga fartyg. Detta bör gynnas ytterligare. Att utrusta fartyg med miljöteknik utöver minimikraven innebär stora investeringar. Stämpelskatten utgör en betydande kostnad. Flera länder har avvecklat stämpelskatten.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Regler om krav på förarbevis bör omfatta båtar som kan framföras i 35 knop eller mer. Detta yrkade vi på då regeringen lade fram förslaget om krav på förarbevis förvattenskoter. Vi anser att regeringens definition av vattenskoter är problematisk i förslaget. Nya båttyper kommer ut på marknaden och det är ovisst vad som framåt i tid kommer att anses utgöra en vattenskoter. Hög säkerhet på sjön är av vikt. Berörd bransch bör dock på ett bättre sätt lyssnas in och utgångspunkt tas i befintligt utbildningssystem. Förarbevis får inte heller bli för kostsamt.

 

VÄNSTERPARTIET

1. Promillelagen

Vill ert parti att den av riksdagen beställda utredningen om nu gällande promillelag till sjöss ska slutföras och i så fall när?
Svar: Utredningen i fråga är klar och föreslår inga ändringar gällande promillelagen.

2. Båtregister

Flera myndigheter och organisationer efterlyser ett båtregister. Vill ert parti införa ett båtregister?
Svar: Ja.

3. Båtskatt

Vill ert parti inför någon form av båtskatt?
Svar: Ja.

4. Miljö

Vilka av båtlivets miljöåtgärder tycker ert parti är viktigast inom en femårsperiod?
Svar: Öka tillgången till renare och biobaserade drivmedel. Ställ höga krav på det som säljs nytt. Samordning mellan myndigheter. Vi anser också att de informationsinsatser som Svenska Båtunionen gör är mycket viktiga. Det är också viktigt att inkludera miljö och klimat, inklusive eco-driving, i båtkörkortet.

5. Båtkörkort

Vill ert parti införa ett obligatoriskt båtkörkort för alla eller för snabbgående (över 30 knop) båtar?
Svar: Vänsterpartiet driver obligatoriskt båtkörkort för snabbgående (över 15 knop) fartyg.