24 oktober, 2022

Svenska Båtunionen i dialog om ”Sjökortslyft”

Under våren och hösten har Svenska Båtunionen deltagit i flera möten med Sjöfartsverket, där vi framfört vår kritik mot de nya sjökorten som producerats inom ramen för det så kallade Sjökortslyftet.

Sjöfartsverket svarar med att de har uppdrag från regeringen att svara för den kommersiella sjöfarten och endast ta fritidsbåtslivet i beaktande. Sjöfartsverket är en intäktsfinansierad myndighet och vars huvudsakliga inkomst kommer från farleds- och lotsavgifter, vilka tas ut av den kommersiella sjöfarten. Till detta kommer ett mindre bidrag från staten för att täcka kostnader kopplade till fritidsbåtslivet och som till största delen går till att finansiera sjöräddningshelikoptrarnas verksamhet.

Sjöfartsverkets anser således att deras sjökort är till för den kommersiella sjöfarten och att de ska vara noggranna och uppdaterade i de vatten där den vistas. Vatten utanför farlederna sjömäts endast då behov uppstår av andra anledningar som till exempel kabeldragningar eller andra installationer i eller vid havet. Stora vattenområden där fritidsbåtarna vistas anses helt ointressanta inom ramen för det nuvarande uppdraget för Sjöfartsverket och sjömättes i vissa fall senast i slutet av 1800-talet.

Som tidigare rapporterats har Sjöfartsverket istället för att sjömäta dessa områden markerat omätta områden med mörkblått, det vill säga att djupet är 0–3 m, i nya sjökort. Privata företag som kan ta fram sjökort hindras samtidigt av försvaret med hänvisning till säkerhetsläget i Östersjön.

Vid det senaste mötet mellan båtorganisationerna och Sjöfartsverket i september uppgav företrädare att man nu uppdaterat sjökorten från Norrbotten ner till Stockholms södra skärgård inom ramen för Sjökortslyftet. Inför det fortsatta arbetet runt Sveriges kust kommer man inte att ändra informationen i sjökorten utanför farlederna på samma sätt som man gjort tidigare. Man säger sig också villig att i den mån sjömätning utförs i närheten av områden intressanta för båtlivet göra mätningar i enlighet med en prioritering som Sjöfartsverket presenterade vid mötet. Man önskar också att båtlivets organisationer, med stöd av Sjöfartsverket, pekar ut prioriterade områden runt Sveriges kust. Båtlivets organisationer kommer nu att titta på förslaget påbörja arbetet med att peka ut särskilt intressanta områden.

Eftersom Sjöfartsverkets uppdrag och budget bestäms av regeringen kommer Svenska Båtunionen att uppvakta den nya regeringen och riksdagens utskott i syfte att få till en förändring i Sjöfartsverkets uppdrag till att också svara för fritidsbåtslivet. Svenska Båtunionen kommer även att driva frågan om ökade anslag för sjömätning utanför farlederna.

Peter Karlsson

Verksamhetschef Svenska Båtunionen

Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén och Peter Karlsson från Svenska Båtunionen.