24 april, 2023

Stor motor- och tillbehörsstöld hos marina i sydöstra Sverige

Trots att båtmotorstölderna minskar i Stockholmsområdet fortsätter de internationella stöldligornas härjningar. En marina i Karlskrona drabbades i mitten av april av en stor stöld som berör 27 båtar.

Natten 17–18 april bröt sig någon in i ett av marinans vinterförvar för båtar. Att döma av vad som har stulits handlar det om ett kvalificerat beställningsarbete:

18 växelhus

9 elektroniska motorstyrningar

9 förstörda hydrauliska styrningar

20 propellrar

12 GPS:er

2 motorinstrument

Värdet av det anställda är högt. Det drabbade företaget räknar med minst 50 000 kr per båt, vilket betyder att båtutrustning för minst 1,35 Mkr har stulits, troligen är beloppet betydligt högre.

Stölden kommer efter en lång tid med endast mindre tillgrepp i regionen, men tidigare i år drabbades även ett annat marinföretag i Blekinge av en relativt stor stöld. Närheten till reguljär färjetrafik med Litauen från Karlshamn och till Polen från Karlskrona kan vara en av anledningarna till de omfattande stölderna.

En åtgärd som avsevärt skulle kunna försvåra för de internationella stöldligorna vore utökad gränskontroll och att det blir förbjudet att före ut stöldgods ur Sverige. Det sistnämnda är på gång, men kan dröja ytterligare något år eller två.

Den 21 april tog regeringen beslut om en proposition till riksdagen med förslag på utökade befogenheter för polisen i gränsnära områden. Syftet med förslagen är att ge polisen bättre förutsättningar att motverka olovlig vistelse i landet och bekämpa gränsöverskridande brottslighet.

Genom befogenheterna får Polismyndigheten större möjligheter att göra inre utlänningskontroller, det vill säga att kontrollera utlänningars rätt att vara i landet, och att ingripa mot till exempel smuggling eller utförsel av stöldgods. Detta genom att lägre krav ställs för att få vidta kontrollerna i gränsnära områden jämfört med på andra platser i landet. Både polisen och tullen får också bättre möjligheter att bedriva kamera­bevakning med teknik för automatisk igenkänning av registreringsnummer i gränsnära områden.

– I den omläggning av kriminalpolitiken som regeringen nu genomför har polisen en helt central roll. Det är viktigt att de har de förutsättningar som behövs för att bedriva sitt arbete, inte minst när det gäller att komma åt den gränsöverskridande brottsligheten. Förslagen som vi nu lämnar till riksdagen ger polisen möjligheter att med större kraft kunna ingripa mot till exempel smuggling och internationella stöldligor, säger justitieminister Gunnar Strömmer.

Ändringarna föreslås träda i kraft 1 augusti 2023.

Bilden har inget med den aktuella stölden att göra. Foto: Båtliv.