26 oktober, 2023

Hårt arbete att ta hand om olja som når stränderna efter fartygsolyckan

Läget för det grundstötta fartyget Marco Polo är ännu stabilt, hon står fortsatt på grund. Ingen olja syns på havsytan, varken runt haveristen eller utanför Skåne eller övriga Blekinge. Just nu kraftsamlar alla inblandade på att ta upp olja från stränder och vikar, där oljan ligger bland stenar i grunda områden.

Pressmeddelande:

Kustbevakningens flygplan kan inte upptäcka olja på havsytan. Den olja som just nu går att ta om hand finns på stränderna i det område som hittills är drabbat, från Hörvik i söder till Lörby kladd i norr.

Det finns inga uppgifter om att olja ska ha nått den skånska kusten. Kustbevakningen har ett miljöskyddsfartyg avdelat för Skånes ostkust för den händelse att olja skulle flyta upp till ytan där.

Resurserna riktas nu till stränderna. Kustbevakningen kraftsamlar för att ta upp så mycket som möjligt av oljan som ligger i vattnet i vikarna. Det sämre vädret gör att arbetet är hårt.

Skulle olja flyta upp på havsytan finns upptagningsresurser redo. Samtidigt stärker Kustbevakningen sin organisation i Hörvik för att kunna ta hand om personal, material och utrustning.

Två bogserbåtar, på rederiets uppdrag, finns på platsen för att kunna stabilisera och säkra fartyget om behov skulle uppstå. Arbetet fortsätter med bärgningsplanen, som kräver beslut av Tranportstyrelsen och Kustbevakningen för att kunna sättas i verket. Bedömningen är, baserat på nuvarande lägesbild, att det kommer ta flera dygn innan en bärgning kan påbörjas.

På onsdagen delgavs två personer i Marco Polos besättning misstanke om vårdslöshet i sjötrafik, kopplat grundstötningen. Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktad mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst, antingen genom hur de agerat eller inte agerat.

Kustbevakningen har en bild av händelseförloppet. Med hänsyn till den fortsatta brottsutredningen kan vi inte redogöra mer ingående för det i dagsläget.

Källa: Kustbevakningen.

Oljesanering på strand. Foto: Sofia Bergström, Kustbevakningen.