5 december, 2023

Medlemsregister och båtlivets ljuva framtid

Vad vet en +80-årig krönikör, uppvuxen med papper och penna, svart bakelittelefon, postsparbanksbok och fläskkarré med potatis och brun gräddsås varje söndag om framtiden? Kanske har han inte alla svar om framtiden men i alla fall om tiden fram till och med 15 januari nästa år.

Låt oss återkomma till den för medlemsregistret är betydligt viktigare just nu.

De flesta ideella organisationer och föreningar i landet driver sina verksamheter med ideella krafter och intäkter i form av medlemsavgifter. För Svenska Båtunionens (SBU) del innebär det att cirka 180 000 betalande medlemmar i våra båtklubbar tillsammans bidrar till verksamheten. Båtägaren betalar för övrigt tre olika medlemsavgifter, eftersom alla verksamheter på klubb-, förbunds- och SBU nivå finansieras genom dessa avgifter. Registret reglerar också det inflytande i form av röstetal alla klubbar/förbund har när beslut ska tas i olika sammanhang. Det gäller sålunda att vårda registret både av ekonomiska och demokratiska skäl.

Men medlemsregistret är också ett prenumerationsregister för tidningen Båtliv och ska omfatta alla betalande medlemmar, vilka ju är berättigade att få sin efterlängtade tidning. I dag är antalet tidningsreturer cirka fyra procent av upplagan per nummer beroende på bristfälliga uppdateringar i båtklubbarnas medlemsregister. Cirka 5 000 båtklubbsmedlemmar får inte den utlovade medlemsförmånen. Även om en båtklubb använder andra program för att administrera sin verksamhet måste medlemmarnas adressuppgifter mm i BAS alltid vara aktuella. Enklast är nog att återinföra möjligheten att importera sådana uppgifter i den nya BAS-versionen, kanske genom en motion till kommande Båtriksdag. År 2025 när det ska finnas personnummer på samtliga medlemmar i BAS kommer uppdateringar av adressändringar att kunna ske med automatik.

Så till framtiden. Så är års, när båten står på land och innan vårarbetet startar, borde det också finnas tid för funderingar om kommande års verksamheter och framtidsdrömmar och med möjlighet att kunna påverka. Påverka gör man enklast genom att motionera om det man brinner för. Senast 15 januari ska motioner, som ska behandlas på 2024 års Båtriksdag vara kansliet tillhanda. Det finns många båtlivsfrågor som ännu inte är färdigmanglade inom SBU. Är det till exempel rimligt att båtar inte behöver vara ansvarsförsäkrade? Båtregister är en annan fråga som diskuteras och efterfrågas av miljöföreträdare samt polis och tull. För att ta hand om gamla uttjänta båtar liggande i naturen måste ”hittegodslagen” ändras. Vill vi att det ska krävas ett förarbevis för att få framföra snabba båtar med mera?

Motioner från en klubb måste tidsmässigt ge förbundet möjlighet att både handlägga och se till att dessa når kansliet senast 15 januari. Beroende på ämne och innehåll kan förbundet välja att tillstyrka motionen, tycka att den är intressant men låta Båtriksdagens diskussioner och beslut avgöra eller själva tillgodose motionärens önskemål. Denna tidning når dig omkring 7 december, så du har fortfarande lite tid för funderingar om framtidens båtliv. Att motionera är ett enkelt sätt att få upp en fråga på bordet. Motioner om procedurfrågor och paragrafer har dominerat tidigare år och nu är det dags att ägna sig åt verksamhet. Den pågående organisationsöversynen med alla sina arbetsgrupper kommer förhoppningsvis att fylla på med kloka och framåtriktade förslag så du behöver inte känna dig ensam.

Panta mer – motionera mera!

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År!