6 februari, 2024

Mer fokus på premiumbåtar för Nimbus Group

Nimbus Group AB (publ) ökade sin nettoomsättning med 7 procent till 361 MSEK (338) under det fjärde kvartalet 2023 till följd av fortsatt god försäljning av båtar i premiumsegmentet.

Det framgår av företagets rapport för det fjärde kvartalet och helåret 2023, som presenterades 6 februari.

Pressrelease:

Den organiska tillväxten uppgick till -20 procent vilket helt och hållet förklaras av lägre försäljning av småbåtar och externa varumärken. Det fortsatta strategiska skiftet mot premiumbåtar innebar omstrukturerings- samt engångskostnader vilka tyngde resultatet. EBITA för kvartalet uppgick till -4 (10) Mkr och EBITA-marginalen till -1,2 procent (3,1). Rensat för engångskostnader uppgick EBITA-marginalen till 1,5 procent.

Den organiska försäljningen av småbåtar minskade med 38 procent medan den organiska försäljningen av premiumbåtar var oförändrad.

– Utvecklingen under det fjärde kvartalet ger tydligt stöd åt vår strategi som innebär ökat fokus på premiumbåtar. Medan försäljningen av småbåtar minskar kraftigt, är den organiska försäljningen av premiumbåtar faktiskt oförändrad. Och detta trots att jämförelsekvartalet var påverkat av såväl timingsmässiga som avklingande pandemieffekter, säger Jan-Erik Lindström, vd för Nimbus Group.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 7 procent till 361 (338).

Nettoomsättningen för helåret uppgick till 1 898 Mkr, vilket är en ökning med 8 procent jämfört med föregående år (1 751).

Orderboken uppgick vid periodens slut till 759 Mkr (930).

Resultat per aktie uppgick till 2,15 kr (7,72).