2 april, 2024

Snart är det dags för 2024 års Båtriksdag

Årets Båtriksdag kommer att äga rum i Örebro 6 och 7 mars med traditionsenliga förhandlingar. På årets Båtriksdag kommer cirka 70 delegater från hela Sverige att deltaga.

Förutom förhandlingarna så kommer bland andra Svenska Båtunionens Juridiska kommitté att föreläsa om olika aktuella juridiska frågor. Det ska också delas ut olika förtjänsttecken till personer i vår organisation som på ett förtjänstfullt sätt har verkat för båtlivets syften.

Unionsstyrelsen kommer stadgeenligt att presentera verksamhetsplanen för 2024 och presentera Svenska Båtunionens strategiska mål enligt följande:

Miljö och hållbarhet

Inventerat båtbottnar, avseende TBT, på 100 % av alla båtar inom SBU tillverkade före 1996.

En miljösamordnare i samtliga båtklubbar.

Verka för fossilfria och miljövänliga bränslealternativ.

Sjösäkerhet

Minskning med 15 % av allvarliga olyckor i samband med båtlivet.

Minskning av antalet dödsolyckor i båtlivet med 25 %.

Verka för utbildning och kunskap om sjösäkerhet bland båtägare.

Anti-HOPP kampanj (hoppa inte från båten).

Verka för att Sjövett ska vara lika med Trafikvett i skolorna.

Juridiskt stöd

Tillhandhålla resurser och kompetens i organisationen angående arrende för båtklubbar och saneringsfrågor vid uppläggningsplatser.

Ta fram material för båtklubbarna angående ovanstående.

Offentliggöra juridiska ärenden som stöd för båtklubbar.

Informera om styrelseansvar och dess konsekvenser.

Tillhandahålla resurser och kompetens angående juridiska frågor för båtklubbarna.

Redovisa typfall av juridiska frågor i båtlivet.

Barn & ungdom

Skolan – friluftsdagar prova på verksamhet. Skapa ett koncept för klubbarna att användas ute i skolorna.

Samtliga förbund har en ungdomssamordnare.

Samarbeta på central nivå med andra organisationer.

BAS, Båtunionens Administrativa System.

Tillhandahålla och fortsätta utveckla administrationsverktyg som båtförbund och båtklubbar behöver för sin verksamhet.

Bevara, utveckla och säkerställa att kompetens finns i framtiden.

Utbilda båtklubbarna i hur BAS kan användas på bästa sätt.

Redaktionskommittén och tidningen Båtliv

Båtliv ska spegla verksamheten i båtklubbarna runt om i landet och vara en informationskälla för båtklubbsmedlemmar.

Öka kunskapen om Svenska Båtunionen.

Båtliv ska informera i för samhället viktiga båtlivsfrågor.

Föreningsdemokrati

Alla representanter i olika styrelser har adekvat kunskap i föreningsdemokrati och mötesteknik.

Alla styrelserepresentanter utbildas i demokrati och föreningskunskap.

Utbildningar i styrelsens ansvar finns tillgängliga för båtklubbar och båtförbund.

Ta fram och sprida utbildningsmaterial för ovanstående.

 

På båtmässan i Stockholm – Allt för sjön – delades det ut priset för Båtlivets Unga Hjälte 2024 till Gustaf Arvmyren Gurra Krantz. Se reportaget på sidan 12.

Ny BAS-supportorganisation gäller från och med 1 januari 2024. Supportens tillgänglighet ökar, utbildningsutbudet ökar och möjligheten till båtklubbsanpassat stöd blir bättre.

Svenska Båtunionens miljökonferens hölls 21 mars digitalt i mötesverktyget Zoom. Deltagarna fick möjlighet att förkovra sig i aktuella miljöfrågor som rör båtlivet.

 

Nu när våren nästan har kommit så hoppas jag att vädret är med oss när vi fejar med våra båtar.

Christer Eriksson

Ordförande Svenska Båtunionen