6 mars, 2016

​Stor renovering av Göta kanal i Motala

På sträckan Motala sluss till Charlottenborgsbron påbörjas nu en omfattande renovering av kanalen. Arbetet kommer att innebära att gång- och cykelvägar spärras av.

Förstärkningsarbeten av dragväg och kanalkanter kommer att ske och botten på kanalen kommer att rensas från nedrasade massor och föremål som slängts i kanalen. På hela sträckan kommer gång- och cykelvägar att vara avspärrade på kanalens båda sidor fram till kanalöppning i maj 2016. I samband med renoveringsarbetet kommer även trappan vid Baltzar von Platens grav att och förstärkas och därför kommer även området runt graven att vara helt avspärrat.

– Vi har en tuff tidsplan för att hinna färdigt med arbetena i tid och projektet är anläggningstekniskt komplicerat. Det finns fler arbeten som kommer behöva göras på sträckan, därför kommer den sannolikt behöva tömmas fler vintrar framöver, säger Anders Donlau, VD, AB Göta kanalbolag.

Delar av de arbeten som ska utföras innan kommande kanalsäsong har sitt ursprung i de upptäckter man gjorde i samband med att kanalen tömdes under hösten 2015. Tömningen gjordes bland annat för att få svar på om vatten tränger in från Hårstorpsdammen i Motala Ström, vilket man kunde konstatera att det inte gjorde. Däremot upptäcktes andra svagheter på sträckan bland annat ett skred som nu ska åtgärdas och stabiliseras. Arbetet är även ett led i det dammsäkerhetsarbete som Göta kanalbolag utför för att säkra Göta kanal. Genomförande av renoveringen i Motala är en förutsättning för att kunna öppna kanalen till sommaren 2016.

Projektet i Motala ingår i Göta kanal 2.0 och finansieras av det extra anslag regeringen beslutade om under hösten 2015.