6 april, 2016

Sjömäns hälsa i fokus för forskningsrapport

Kraven på syn, hörsel och hälsa skiljer sig åt mellan olika kategorier av yrkesverksamma sjömän. För tjänstgöring i inre fart eller som yrkesfiskare krävs det att sjömannen uppfyller vissa syn- och hörselkrav. För sjömän som arbetar i andra fartområden, till exempel oceanfart, krävs utöver syn- och hörseltest också att sjömannen genomgår en hälsoundersökning. Trots olika i krav förväntas sjömän i inre fart och yrkesfiskare vara i god fysisk och psykisk form för att kunna hantera de uppgifter de har ombord.

Transportstyrelsen har inlett ett samarbete med Chalmers tekniska högskola för att undersöka om det finns anledning att ställa krav på hälsoundersökning för sjömän som ska tjänstgöra i inre fart eller som yrkesfiskare. Chalmers har dels kartlagt hälsan och dels identifierat vilka sjukdomar som bör ingå i hälsokraven för dessa sjömän.

Analyserna visar vilka sjukdomar som är vanligast bland de sjömän som studierna gäller. Exempel på sådana är sjukdomar i cirkulationsorgan (hjärta och blodkärl), diabetes och ämnesomsättningssjukdomar. Genom den enkät bland sjömansläkarna som Chalmers gjort har det också visat sig att läkarna efterlyser undersökningar kopplade just till cirkulationsorgan och sjukdomar som diabetes och ämnesomsättningssjukdomar.

Även intresseorganisationer och fackförbund inom sjöfarten har blivit intervjuade om hur de ser på utökade krav på hälsokontroller för personal ombord på fartyg i kusttrafik och fiskare. Intervjuerna visar att de anser att det är olyckligt med skillnader mellan inre fart och oceanfart vad gäller medicinska intyg och anser att kraven borde vara samma oavsett var man arbetar.

– Chalmers forskning ger oss ett bra underlag för att kunna utvärdera om hälsoundersökningen ska bli obligatorisk även för dessa sjömän, säger Bo Bergström, chef för sektionen för sjöpersonal på Transportstyrelsen.

– Betryggande för oss är att underlaget visar att såväl sjöläkare som intresseorganisationer och fackförbund välkomnar en förändring av de krav som gäller idag.