26 april, 2016

3,9 Mkr till att skydda havsvikar i Stockholms skärgård

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger totalt drygt 3,9 miljoner kronor för att kartlägga och skydda grunda havsvikar i Stockholms skärgård.

ji9llod7yrqz8ozjnito

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med Världsnaturfonden, WWF, Stockholms universitet och Skärgårdsstiftelsen.

– Det är ett intressant grepp att använda sig av biotopskydd som ett förebyggande verktyg för att skapa ett nätverk av grunda vikar, säger Anna Karlsson på HaV.

Pengarna tas från anslaget ”1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö”. För år 2016 har HaV fördelat totalt 400 miljoner kronor till länsstyrelserna för arbete med vattenförvaltning, kalkning, fiskevård, åtgärdsprogram för hotade arter och lokala vattenvårdsprojekt, LOVA.

Utöver detta får länsstyrelserna ytterligare cirka 50 miljoner kronor för särskilda åtgärdsprojekt.

– I år har HaV valt att göra en satsning för att stärka åtgärdsarbetet för kustvatten, vikar och skär. Det är projekt som bidrar till att uppfylla de svenska miljökvalitetsmålen, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Hav i balans samt levande kust och skärgård, säger Anna Karlsson, utredare på enheten för biologisk mångfald och fiske på HaV.

Målet med projektet ”Biologisk mångfald i grunda vikar – förvaltning genom grön infrastruktur och biotopskydd” är framför allt att kunna arbeta förebyggande. Att få en helhetssyn på grunda vikars värden och att främja ett hållbart nyttjande av grunda kustekosystem.

Första delen i projektet är att kartlägga Stockholms skärgård och peka ut ett nätverk av grunda havsvikar, från olika stadier så kallade förstadium, flada, glo och glosjö. Tanken är att sedan gå vidare och bland annat bilda marina biotopsskyddsområden som en del i ett marint infrastrukturprojekt. Projektet inleds i år och är tänkt att avslutas 2019.

– Möjligheten att bilda marina biotopskyddsområden är hittills ganska oprövad. Därför tycker vi att länsstyrelsens ansats är lovvärd och vi hoppas att projektet kan generera viktiga erfarenheter, säger Anna Karlsson.

Foto och källa: HaV.