18 november, 2016

Klart för Sveriges största sjöfartsprojekt i modern tid

Tisdagen 22 november är det dags för första spadtagsceremonin för Sveriges största sjöfartsprojekt i modern tid, Mälarprojektet. Slussen i Södertälje, som redan idag är nordens största, ska breddas och förlängas.

Södertälje kanal samt farleden i Mälaren ska muddras. När arbetena är avslutade i slutet av 2019 kommer farleden vara dimensionerad för fartyg som är 160 meter långa och 23 meter breda istället för dagens 124 x 18 meter.

– Projektet är nödvändigt för att öka säkerheten i Södertälje kanal och Mälaren, säger Marielle Svan, chef för infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.

Arbetet innebär förutom en kapacitetshöjning för vattenvägen på Mälaren även ökad säkerhet och förbättrad framkomlighet för sjöfarten mot Västerås och Köpings hamnar.

– Mälarprojektet är till nytta både för människor, miljön och samhällsekonomin genom ökad kapacitet, vilken avlastar väg och järnväg, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket Region Öst.

Mälarprojektet leds av Sjöfartsverket och beräknas kosta cirka 1,45 miljarder kronor (prisnivå 2009). Finansieringen kommer från Trafikverket (1,089 miljarder varav 22 miljoner är EU-anslag), Sjöfartsverket (200 miljoner), Västmanlands län (100 miljoner), Västerås stad (70 miljoner), Köpings kommun (20 miljoner) och Mälarenergi (2 miljoner).

– Mälarprojektet leder till ökad kapacitet och förbättrar Mälarhamnars konkurrensfördelar. I en region med stark tillväxt, där vi redan idag har stora andelar av Sveriges konsumtion och produktion, är projektet ett välkommet bidrag för ett fungerande trafiksystem, säger Carola Alzén VD Mälarhamnar AB.

Parallellt med Mälarprojektet ska Västerås och Köping förbättra sina respektive hamnar för att kunna ta emot fler och större fartyg och godsmängder. I Västerås och Köpings hamnar kommer åtgärder att göras i hamnbassänger, kajer och för anslutande infrastruktur.  Den första fasen av arbetena i hamnarna beräknas vara klar 2020.

– Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren och för att detta ska vara möjligt behöver hamnarna anpassas. Satsningen gynnar hela Mälardalens, och mer därtill, hela näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till attraktiva och hållbara godstransporter och företagsetableringar, säger Anders Teljebäck kommunstyrelsens ordförande i Västerås och Elizabeth Salomonsson, kommunstyrelsens ordförande i Köping.

En förutsättning för Mälarprojektet är att sjötrafiken ska kunna vara i drift under byggtiden. Det kommer att förekomma ett antal planerade avstängningar i Södertälje sluss upp till en max en vecka åt gången.