2 januari, 2017

Åtgärder och stort engagemang krävs för ökad sjöfart

Det finns förutsättningar för att transportera mer gods med sjöfart i Sverige. Men sjöfarten har svårt att hävda sig i konkurrensen med väg- och järnvägstrafiken. Det konstaterar Sjöfartsverket som analyserat utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart.

fartyg_foto_jim_pettersson

Sjöfartsverket fick i början av 2016 i uppdrag av regeringen att i nära samarbete med Trafikverket se över förutsättningarna för inlands- och kustsjöfart och att föreslå åtgärder för att öka sjöfartens gods- och persontransporter inom Sverige. Uppdraget har nu redovisats i form av en rapport.

– Sjöfarten kan på många håll i Sverige hantera mer gods utan att det behövs några investeringar i farlederna. Men det saknas drivkrafter för att transportköparna ska använda sjöfarten för inrikestransporter och redarna ser inte affärsmöjligheterna med att bedriva sjöfart mellan svenska hamnar, säger Sjöfartsverkets utredare Björn Garberg.

Närmare 90 procent av alla varor och råvaror går via sjövägen till och från Sverige. Historiskt sett har sjöfarten även varit viktig för att flytta gods inom landet och var under stora delar av 1900-talet det dominerande trafikslaget. Men i takt med att järnvägs- och lastbilstrafiken utveckling så har sjöfarten fått allt svårare att konkurrera om det gods som transporteras inom Sverige.

– Transporttid, flexibilitet och frekvens är faktorer som i betydligt större utsträckning än förr påverkar transportköparens val. Men framför allt är transportpriset direkt avgörande och där har sjöfarten svårt att konkurrera, säger Björn Garberg.

Efterfrågan att frakta stora godsmängder mellan svenska hamnar är begränsad till ett fåtal branscher som redan idag använder sjötransporter. Stor potential finns istället i närsjöfartslösningar baserade på slingor som knyter ihop svenska hamnar med andra europeiska hamnar.

– Vi ser också att transporter på inre vattenvägar kan avlasta trafiken på vägarna och minska trängseln. Det gäller bland annat vid större byggprojekt runt och i storstäderna som till exempel i Mälardalen, säger Björn Garberg.

En av de övergripande slutsatserna i rapporten är att det behövs omfattande strukturella åtgärder för att göra inlands- kust- och närsjöfart konkurrenskraftig. Att utreda vilka styrmedel som kan minska trösklarna vid etablering av nya transportupplägg och att hamnarna ser över sina prismodeller är några av de förslag som presenteras i rapporten.

– För att öka andelen gods som transporteras med sjöfart behöver både offentliga och privata aktörer visa ett stort engagemang och jobba mot samma mål, säger Björn Garberg.

Källa: Sjöfartsverket.

Foto: Foto: Jim Pettersson.

Läs hela rapporten: www.sjofartsverket.se/IVV