24 januari, 2018

Överenskommelse för starkare miljöräddningsförmåga

Sjövärnskåren åtar sig att bistå Kustbevakningen i miljöräddningsoperationer till sjöss. Enligt ett avtal mellan de två organisationerna ska Sjövärnskåren kunna användas i operationer som pågår längre tid.

‒ Samarbetet stärker uthålligheten i långvariga miljöräddningsoperationer till sjöss. I ett utdraget räddningsarbete kan deras resurser vara till stor nytta för att avlasta Kustbevakningen, säger Peter Eliasson, chef för enheten för metodutveckling räddningstjänst på Kustbevakningen.

Sjövärnskåren har ingen beredskap och förväntas därmed inte ställa upp i ett akut läge. Det stöd Sjövärnskåren framförallt kan bidra med är inom logistik och transporter. Arbetsuppgifter som kan komma ifråga är till exempel transporter av personal och materiel, bogseringsuppdrag, rekognosering och att hjälpa till vid avspärrningar, uppgifter som medför en låg risk för personerna som deltar.


Utbildning av personal

‒ För att skapa en säker arbetsmiljö åtar vi oss att utbilda och öva Sjövärnskåren, bland annat för att det vid en miljöräddningsoperation förekommer olika typer av farliga ämnen, säger Peter Eliasson.

Fakta

  • Kustbevakningen är ansvarig för miljöräddningstjänsten till sjöss när olja eller andra skadliga ämnen har kommit ut i vattnet eller faran för detta är överhängande enligt lagen respektive förordningen om skydd mot olyckor.
  • I lagen anges också att kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst skall samordna verksamheten samt samarbeta med varandra och med andra som berörs.
  • Miljöräddningstjänsten till sjöss omfattar Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon utom vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern, Vättern och Mälaren. Kustbevakningen samarbetar med kommunal räddningstjänst för att ta hand om olja i strandzonen.
  • En miljöräddningstjänstinsats leds av Kustbevakningens räddningsledare med stab.